velikost textu

Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov
Název v češtině:
Exprese vybraných membránových transportérů v placentách těhotných žen s diagnostikovanou předčasnou rupturou plodových obalů
Název v angličtině:
Expression of selected membrane transporters in placentas of pregnant women diagnosed for preterm rupture of membranes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Michalská
Vedoucí:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.
Id práce:
199149
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 03.06.2021
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
placenta, lékový transportér, exprese, PPROM
Klíčová slova v angličtině:
placenta, drug transporer, expression, PPROM
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Michalská Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov Placenta je orgán, ktorý má kľúčovú úlohu počas tehotenstva. Jednou z jej hlavných funkcií je transport látok medzi matkou a plodom. Tento prestup je z veľkej časti uskutočňovaný pomocou membránových transportérov, nachádzajúcich sa na apikálnej alebo bazálnej strane trofoblastu. Ich množstvo je ovplyvňované celu radou fyziologických i patologickými faktorov, mimo iného jich pravdepodobe ovplyvňuje aj infekcia a zápalová reakcia. Zápal je tiež jedným z rizikových faktorov predčasných pôrodov, a preto sa dá domnievať, že počas nich dôjde ku zmene expresie placentárnych prenášačov. Tato štúdia bola uskutočňovaná na 51 placentách, získaných vo Fakultnej nemocnice v Hradci Králové od žien, u ktorých došlo k predčasnému pôrodu, a na 15 placentách žien s pôrodom v termíne. Na experiment bola použitá kvantitatívna RT-PCR metóda. Sledovala sa mRNA expresia membránových prenášačov ABCB1, ABCG2, OATP1A2, OATP1B3, OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, OATP4A1, pričom sa tieto výsledky porovnávali s expresiou vybraných prenášačov u nepatologických placent. Vyhodnotením sa zistilo, že ku zmene expresie dochádza u placent zo skupiny predčasných ruptúr plodových obalov, a to konkrétne u transportérov OATP2A1 a OATP2B1. Tieto transportéry boli exprimované vo väčšom množstve ako u termínových placent. Naopak zníženie bolo pozorované u expresie OATP1B3, v skupine predčasných ruptúr plodových obalov, tak spontánnych predčasných pôrodov, oproti termínovaným placentám. Zmena v expresii ďalších vybraných membránových prenášačov skupiny OATP a ABC medzi jednotlivými skupinami placent, nebola štatisticky významná. V rámci hodnotenej skupiny vzoriek placent z predčasných ruptúr plodových obalov, nebol pozorovaný rozdíl v závislosti na tom, či se jednalo o placenty po diagnostikovanej histologickej chorioamnitíde s prítomnosťou bakteriálnej infekcie, či bez nej. Pre získanie validných záverov bude nevyhnutné túto kohortu hodnotených vzoriek rozšíriť, a zohľadniť tiež ďalšie faktory prispievajúce k interindividuálnej variabilite expresie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Michalská Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Expression of selected membrane transporters in placentas of pregnant women diagnosed for preterm rupture of membranes Placenta is a key organ for pregnancy maintenance. One of its main functions is transport of compounds between mother and her fetus. The transplacental penetration is ensured due to membrane transporters that are present in the apical or basal side of trophoblast. Their expression level is affected by many physiological and pathological factors, among others it can be influenced by infection and inflamatory reaction. Inflammation is also one of the risk factors of preterm deliveries and it can be therefore assumed that these pathological states are accompanied by changes in expression of placental transporters. This study was performed using 51 placentas obtained from Faculty hospital in Hradec Králové from women who underwent preterm delivery and on 15 placentas delivered in term. The study employed quantitative RT-PCR approach. The mRNA expression of membrane transporters ABCB1, ABCG2, OATP1A2, OATP1B3, OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, OATP4A1 was assessed and the results were compared to the expression of the transporters in non-pathological placentas delivered in term. Evaluation of the data revealed affected expression of OATP2A1 and OATP2B1 in the group of premature ruptures of membranes. The level of transcripts for these transporters was significantly higher than in the term placentas. Contrary, decreased expression of OATP1B3 was observed in the case of preterm deliveries when compared to term placentas. No statistical significance among the placental groups was observed for the other evaluated OATP and ABC transporters. Within the group of premature rupture of membranes, no difference was observed among the placentas from women with/without diagnosed histological chorioamnitis and with/without detected bacterial infection. In order to drive a valid conclusions, it would be necessary to enlarge the cohort of analysed samples and take into consideration also other factors, which might contribute to interindividual variability in the gene expression.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Michalská 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Michalská 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Michalská 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB