velikost textu

Exprese a funkce placentárních lékových transportérů ve zdraví a nemoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exprese a funkce placentárních lékových transportérů ve zdraví a nemoci
Název v angličtině:
Expression and funkction of placental drug transpoters in health and disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Umanová
Vedoucí:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.
Id práce:
199146
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
placenta, transportní protein, léčivo
Klíčová slova v angličtině:
placenta, transport protein, drug
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Barbora Umanová Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Exprese a funkce placentárních lékových transportérů ve zdraví a nemoci Během těhotenství dochází k mnoha fyziologickým změnám. Placenta je klíčovým orgánem, který zprostředkovává výměnu živin, metabolitů a dýchacích plynů, zabezpečuje endokrinní funkce a ochranu plodu. Těhotná žena je v průběhu těhotenství vystavena různým potenciálně škodlivým látkám, včetně léčiv, která mohou ohrozit zdraví plodu. Ochranu plodu před xenobiotiky zajišťují do určité míry lékové transportéry. Lékové transportéry jsou membránové proteiny exprimované ve většině tkání lidského těla. V placentě jsou lokalizované v placentárním syncytiotrofoblastu a nacházejí se i v endoteliálních buňkách cév plodu. Náleží do dvou velkých superrodin transportérů – ATP- binding cassette (ABC) a solute carrier (SLC). Zatímco ABC transportéry zprostředkují výhradně eflux, SLC jsou převážně influxní transportéry. Proto mají tyto transportní proteiny klíčovou roli v dispozici léčiv, přičemž některé usnadňují vstup léků do plodu a jiné plod aktivně chrání. To, zda placenta umožní expozici plodu xenobiotikům záleží rovněž na lokalizaci transportérů, přičemž některé jsou exprimovány v apikální membráně, jiné v bazolaterální membráně syncytiotrofoblastu. Tato diplomová práce je zaměřena na expresi a funkci placentárních lékových transportérů za fyziologicky probíhajícího těhotenství a rovněž se zabývá expresí během vybraných patologických stavů, kterými jsou intrauterinní růstová retardace plodu, preeklampsie a eklampsie, předčasné porody, gestační diabetes mellitus a některá infekční onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Barbora Umanová Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Expression and function of placental drug transporters in health and disease There are many physiological changes during pregnancy. Placenta is a crucial organ which mediates exchange of nutrients, metabolites and respiratory gases, provides endocrine functions and fetal protection. A pregnant woman and her fetus may be exposed to various potentially harmful substances during pregnancy, including drugs that may endanger fetal health. Protection of the fetus from xenobiotics is enabled by drug transporters. Drug transporters are membrane proteins expressed in most tissues of the human body. In the placenta, they are localized in the placental syncytiotrophoblast and occur also in the endothelial cells of the fetal vessels. They belong into two large superfamilies of transporter proteins: ATB-binding cassette (ABC) and solute carrier (SLC). While ABC transporters mediate exclusively efflux of their substrates, SLC are predominantly influx transporters. Therefore, these transport proteins play a key role in the disposition of drugs, some of which facilitate drugs entry into a fetus, and others actively protect the fetus. Whether placenta allows fetal exposure to xenobiotics, it also depends on the location of transporters, some of which are expressed in the apical membrane, other in the basolateral membrane of syncytiotrophoblast. This diploma thesis is focused on expression and function of placental drug transporters during physiologically running pregnancy and also deals with expression during selected pathological conditions, such as intrauterine growth restriction, preeclampsia and eclampsia, premature delivery, gestational diabetes mellitus and some infectious disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Umanová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Umanová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Umanová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB