velikost textu

Porovnání vývoje krajinného pokryvu a struktury krajiny v českém a rakouském pohraničí v období 1991 - 2016 s využitím dálkového průzkumu Země

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání vývoje krajinného pokryvu a struktury krajiny v českém a rakouském pohraničí v období 1991 - 2016 s využitím dálkového průzkumu Země
Název v angličtině:
Comparison of changes of land cover and landscape structure in Czech and Austrian borderland in the period 1991 – 2016 using remote sensing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jindřich Brůžek
Vedoucí:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Id práce:
199133
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce bylo porovnání vývoje krajinného pokryvu a krajinné struktury v pohraničním území Jihomoravského kraje a Dolních Rakous na české a rakouské straně hranice s využití dat a metod dálkového průzkumu Země (klasifikační metodou Maximum Likelihood). Pro širší zájmové území byla využita data z družic Landsat 5, Landsat 8 (roky 1991 a 2016) s prostorovým rozlišením 30 m a pro menší území Valticka data z družice Rapid Eye s prostorovým rozlišením 6,5 m (roky 2010 a 2016). Klasifikační legenda byla odvozena z práce Rašína a Chromého (2010). Řízená klasifikace pro krajinný pokryv proběhla v programu ENVI 5.4 na základě trenovacích datasetů získaných z ortofot a databáze LPIS. Nejlepší výsledek klasifikace dat Rapid Eye v roce 2016 dosáhl celkové přesnosti 94,87 % a nejhorší data družice Landsat 5 88,71 %. Z intenzity změn krajinného pokryvu byl nejzajímavější výsledek kategorie orné půdy, která na české straně zaznamenala v roce 2016 ztrátu 5,67 procentního bodu, zatímco na rakouské straně to byla ztráta pouze 2,81 procentního bodu. Celkově se projevily větší změny pro data z družic Landsat, které porovnávaly delší časové období. Pro data z družice Rapid Eye byly zjištěny menší změny. Jelikož Valticko je úrodná oblast, s intenzivním zemědělstvím, můžeme do budoucna očekávat spíše stabilní rozložení krajinné pokryv yužití krajiny. Klíčová slova: krajinný pokryv, krajinná struktura, Landsat, Rapid Eye, řízená klasifikace
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis was to compare the development of the land cover and the land use structure in the border areas of the South Moravian Region and Lower Austria on the Czech and Austrian border with the use of data and methods of remote sensing (using the method of Maximum Likelihood). Data from Landsat 5, Landsat 8 (1991 and 2016) with a spatial resolution of 30 m were used for wider area and data from the Rapid Eye with a 6.5 m spatial resolution (2010 and 2016) were used for smaller area of interest Valticko region. The classification legend was derived from the work of Rašín and Chromy (2010). The land cover classification was conducted in the ENVI 5.4 software using training and validation datasetsacquired from the orthophotos and the LPIS database. The best result of the Rapid Eye data classification in 2016 reached overall accuracy 94.87% and the worst reset was reached for Landsat 5 data (88.71%). As for the intensity of land cover changes the most interesting result was obtained for the category arable land, which on the Czech side lost 5.67 percentage points in 2016, while on the Austrian side it was a loss of only 2.81 percentage points. Overall, there were larger changes for data from Landsat satellites, which compared a longer time period. Lower changes have been found out for Rapid Eye. As the Valticko region is a fertile area used by intensive agriculture, we can expect stable distribution of land cover in the future. Key words: land use, land cover, Landsat, Rapid Eye, supervised classification
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jindřich Brůžek 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jindřich Brůžek 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jindřich Brůžek 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 152 kB