velikost textu

Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů III
Název v angličtině:
Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of fall in inpatients III
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Honsová
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Id práce:
199131
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 24.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékový problém, farmakoterapie, klinická farmacie, nežádoucí účinek
Klíčová slova v angličtině:
drug-related problem, pharmacotherapy, clinical pharmacy, adverse drug effect
Abstrakt:
Abstrakt Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádů u hospitalizovaných pacientů III Autor: Tereza Honsová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Pády jsou častým a nežádoucím jevem odehrávajícím se ve zdravotnických zařízeních. Mají multifaktoriální charakter. Pro zvýšení kvality lékařské/farmaceutické péče a kvality života pacienta je vhodným nástrojem zejména prevence, kterou může z pohledu farmakoterapie zajistit klinický farmaceut ve spolupráci s ostatními zdravotníky s pomocí odborných informací a individuálního přístupu. Cíl: Analyzovat populačně a individuálně riziková léčiva u hospitalizovaných pacientů, vyhodnotit jejich vliv na pád a doporučit následné intervence zejména v rámci farmakoterapie. Metodika: Pro účely analýzy, klasifikace a kvantifikace lékových problémů byla vytvořena speciální online databáze, do které zdravotničtí profesionálové (lékaři, kliničtí farmaceuti, zdravotní sestry) evidovali podrobnosti pádů a informace a o pacientech. Následně byla klinickými farmaceuty analyzována riziková léčiva, lékové problémy a navrženy vhodné intervence. Vyhodnocovány byly také ostatní lékové problémy. Data byla sbírána ze 4 jihočeských nemocnic. Výsledky: Vyhodnoceno bylo celkem 140 pádů. 80 % pacientů kteří prodělali pád byli starší 65 let, většina pádů se odehrála v pacientově pokoji. Mezi nejčastější populačně a individuálně užívaná léčiva patřila léčiva ovlivňující kardiovaskulární a nervový systém. Závěr: Výsledky shrnují vliv léčiv a jiných rizikových faktorů na pád. Doporučené intervence by měly být vhodným a efektivním nástrojem k redukci počtu pádů ve zdravotnických zařízeních, racionalizaci terapie pacientů a zkvalitnění jejich života. Klíčová slova: pád, riziko pádů, zdravotnické zařízení, rizikové léčivo, farmakoterapie, klinický farmaceut
Abstract v angličtině:
Abstract: Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of falls in inpatents III Author: Tereza Honsová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction: Falls are frequent and unwanted events happening in healthcare facilities. The falls have a multifactorial character. The prevention is the best way how to improve a quality of healthcare and a quality of the patient‘s life. All of the doctors, clinical pharmacists and nurses can help to realize it by cooperating with each other, working with professional information and by individual attitude to each patient. Objective: The aim of this study was to analyze the effect of the fall risk-increasing drugs to falls in hospitalized patients and to recommend the right interventions to prevent the fall. Methodology: For the analysation, classification and quantification of the fall risk-increasing drugs, drug related problems and interventions a special online database was created. All of the doctors, clinical pharmacists and nurses were collecting details about the pacients and about how the fall happened. Fall risk-increasing drugs and drug-related problems were then analyzed by clinical pharmacists. Potential interventions were suggested. Also other drug- related problems were analyzed. The data were collected from 4 hospitals in South Bohemia. Results: 140 falls was analyzed. 80 % of pacients who fell were older than 65 years and the most of the falls happened in the patient’s room. The most frequent drugs with population and individual risk were those influencing cardiovascular and nervous system. Conclusion: This study summarizes the effect of the fall risk-inducing drugs and other risk factors on the fall. The recommended interventions should be the right and effective way how to reduce the number of falls in the healthcare facilities, to rationalize the pharmacotherapy and to improve the quality of the patien‘s life. Keywords: fall, risk of falls, hospital, fall risk-increasing drug, pharmacotherapy, clinical pharmacist
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Honsová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Honsová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Honsová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Malý 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB