text size

Vliv reliéfu Hrubého Jeseníku na vzdušné proudění

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv reliéfu Hrubého Jeseníku na vzdušné proudění
Titile (in english):
Influence of terrain of the Hrubý Jeseník Mts. on wind directions
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Matyáš Razím
Supervisor:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Tereza Šindelářová
Thesis Id:
199127
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Physical Geography and Geoecology (NFGGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
anemo-orografický systém, vlajková forma stromu, proudění větru, distribuce sněhové pokrývky, vodící údolí, návětří, závětří, zarovnaný povrch
Keywords:
anemo-orographic system, flag tree, banner tree, wind flow, snow cover distribution, windward valley, windward slope, leeward slope, flattened surface
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zabývá významným fenoménem horského prostředí, tzv. anemo-orografickými systémy, které jsou výsledkem interakce převažujících větrů a mohutných vodících údolí, vrcholových zarovnaných povrchů a závětrných svahů. Jejich přítomnost se dotýká vícero fyzickogeografických sfér, především díky výrazné prostorové diferenciaci výšky sněhové pokrývky, která je výsledkem jejich působení. Práce svoji pozornost zaměřuje na nejvýše položené oblasti pohoří Hrubý Jeseník, které vystupují nad alpínskou hranici lesa. Zde byly anemo-orografické systémy již dříve rámcově vymezeny, nikdy ale nedošlo k podrobnému popisu jejich výskytu a působení, což je hlavním cílem této práce. Bylo provedeno podrobné a prostorově celistvé zmapování a změření tzv. vlajkových forem stromů, které svým deformovaným asymetrickým růstem velmi dobře vypovídají o převažujícím či průměrném směru proudění vzduchu i o jeho rychlosti. Jako sekundární a srovnávací zdroj dat byla využita měření z meteorologických stanic na Pradědu a Šeráku a také moderní a podrobný model větru. Taktéž byla provedena verifikační měření výšky sněhové pokrývky ve vytipovaných lokalitách s předpokládaným silným působením větru. Získaná data rámcově potvrzují již existující koncept čtyř anemo-orografických systémů v Hrubém Jeseníku – Divoké Desné, Hučivé Desné, Merty a Branné – vytvořený Prof. Jeníkem, přinášejí však značné zpřesnění poznatků o jejich působení v konkrétních lokalitách. Spolu s daty ze stanice Šerák naznačují možnou existenci doposud nepopsaných méně výrazných a jen příležitostně působících anemo-orografických systémů v povodích levostranných přítoků řeky Bělé. Zároveň nastiňují důležitost vlivu menších tvarů reliéfu jako jsou izolované vrcholy a svědčí o působení i jiných efektů vyžadujících další výzkum. Srovnání datových zdrojů také potvrzuje vhodnost primárního využití vlajkových forem stromů pro výzkum větrných poměrů, zároveň však dokládá nezastupitelnost staničních měření. Naopak využití modelů pro detailní popis chování větru se v komplikovaném horském reliéfu jeví jako nevhodné. Klíčová slova: anemo-orografický systém, vlajková forma stromu, proudění větru, distribuce sněhové pokrývky, vodící údolí, návětří, závětří, zarovnaný povrch
Abstract:
Abstract The thesis is concerned with a prominent phenomenon of the mountain areas – the anemo- orographic systems which occur as a consequence of the collaboration of prevailing winds and of the large windward valleys, the summit flattened surfaces and the leeward slopes. Their presence has a vast influence of numerous physical-geographical realms, mainly due to the highly uneven spatial snow cover distribution within these systems. The focus of the thesis lies on the highest elevations of the Hrubý Jeseník Mts. which reach or exceed the alpine treeline. In this area, the anemo-orographic systems were already defined earlier but a thorough description and of their presence and activity has not been carried out so far, which is the main aim of the thesis. A detailed and spatially compact mapping and measurement of the flag or banner trees has been performed, as these, thanks to their deformed asymmetric shape, attest to the prevailing or mean wind direction as well as its velocity with a high accuracy. As a secondary and comparative data source the meteorological measurements from the summits of Praděd and Šerák Mounts and a modern and detailed wind model has been used. A verification measurement of snow cover depth at selected locations under presumed strong wind action was executed as well. The acquired data generally affirms the already existing concept of the four anemo-orographic systems in the Hrubý Jeseník Mts., those of Divoká Desná, Hučivá Desná, Merta and Branná, established previously by Professor Jeník, it, however, provides an accuracy improvement of the knowledge of their activity at certain locations. Together with the data from the Šerák station it suggests a presence of so far unknown less prominent and only occasionally active anemo-orographic systems connected with the catchments of the sinistral tributaries of the Bělá river. It also adumbrates the importance of the influence of some smaller landforms such as the isolated peaks and it bears witness to the presence of other influences which need subsequent survey as well. The comparison of the data sources confirms the suitability of using the flag trees as primary source, it, however, also testifies in favour of the irreplaceability of the meteorological data. Use of the models, on the other hand, for description of the wind behaviour in complex mountain terrains seems to be inappropriate. Key Words: anemo-orographic system, flag tree, banner tree, wind flow, snow cover distribution, windward valley, windward slope, leeward slope, flattened surface
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Matyáš Razím 6.29 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Matyáš Razím 11.02 MB
Download Abstract in czech Bc. Matyáš Razím 110 kB
Download Abstract in english Bc. Matyáš Razím 108 kB
Download Supervisor's review RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 108 kB
Download Opponent's review Mgr. Tereza Šindelářová 2.28 MB
Download Defence's report prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 154 kB