velikost textu

Trestný čin obchodování s lidmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin obchodování s lidmi
Název v angličtině:
The Crime of Trafficking in human beings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Kučera
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
Id práce:
199120
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestný čin obchodování s lidmi, Česká republika, Trestní právo hmotné
Klíčová slova v angličtině:
The crime of Trafficking in human beings, Czech Republic, Substantive criminal law
Abstrakt:
Cílem práce je prozkoumat trestný čin Obchodování s lidmi z hlediska trestního práva hmotného v České republice, analyzovat jeho slabé stránky a navrhnout jejich řešení. Součástí zkoumání má být zjišťování, zda úprava v České republice odpovídá mezinárodněprávním závazkům na kriminalizaci tohoto trestného činu. K tomu je v práci využíváno kompilačních, právně-historických, analytických a obecně i právně interpretačních metod. První část práce je úvodem do problematiky obchodu s lidmi. V této části je představen předmětný sociálně deviantní fenomén a je poukázáno na nutnost jeho percepce v různých, nejen právních, oborech. Následuje historický nástin vývoje nahlížení na obchodování s lidmi. V druhé, nosné části práce dochází k analýze platného trestního práva hmotného, které se věnuje obchodování s lidmi. Tato hermeneuticko-kritická analýza slouží k stanovení problémů, jejichž řešení je navrženo v třetí části práce. Práce pro kvalitní analýzu zkoumá historická východiska právní úpravy trestného činu Obchodování s lidmi. Dále stanovuje tři nejvýznamnější prameny mezinárodního práva, které mají vliv na současnou úpravu a porovnává, zda jsou v platné úpravě naplněny. Práce se dále věnuje teoretické podstatě předmětného deliktu, stanovuje jeho složky a rozebírá jeho znaky podle systému českého trestního práva, k čemuž je využito analýzy české i mezinárodní judikatury a literatury, stejně jako výkladových metod. Práce uvozuje trestný čin Obchodování s lidmi do systému jiných trestných činů a zdůrazňuje důležitost přísného odlišení tohoto trestného činu od jiných trestných činů, kterými může docházet k vykořisťování, což je pouze jedna složka předmětného deliktu Obchodování s lidmi. V třetí části práce je kompilována kritická snaha projevená v druhé části práce, což vede k závěru, že česká úprava trestného činu Obchodování s lidmi neodpovídá mezinárodněprávním závazkům kladeným na Českou republiku a že trpí některými dalšími vadami, jejichž aplikační konsekvence jsou v práci předestřeny. V závěru třetí části je navrhnuto řešení těchto nedostatků.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to investigate the crime of Trafficking in human beings from the point of view of substantive criminal law in the Czech Republic, to analyze its weaknesses and propose their solution. The investigation should include an assessment of whether the Czech Republic's regulation is in line with international law obligations to criminalize this crime. In this work, compilation, legal-historical, analytical and general and legal interpretation methods are used. The first part is an introduction to the issue of human trafficking. This part introduces the subject of the social deviant phenomenon and points out the necessity of its perception in various, not only legal, fields. The following is a historical outline of the development of looking at human trafficking. In the second, fundamental part of the thesis, there is an analysis of the valid substantive criminal law, which deals with human trafficking. This hermeneutic-critical analysis serves to determine the problems that are proposed in the third part of the thesis. The work for quality analysis explores the historical basis of the legal regulation of the crime of trafficking in human beings. It also sets out the three most important sources of international law, which affect the current regulation and compares whether they are fulfilled in the current regulation. The thesis also deals with the theoretical nature of the offense in question, sets its components and analyzes its features according to the system of Czech criminal law, which is based on the analysis of Czech and international case law and literature. Work introduces a criminal offense Trafficking in human beings into a system of other crimes and stresses the importance of strictly distinguishing this offense from other offenses through which expoitaition, which is only one component of the offense of Trafficking in human beings, can occur. In the third part of the thesis, the critical effort in the second part is compiled, which leads to the conclusion that the Czech regulation of human trafficking does not correspond to the international legal obligations imposed on the Czech Republic and that it suffers from some other defects. Application consequences of these effects are presented in the thesis. The conclusion of the third part proposes a solution to these shortcomings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Kučera 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Kučera 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Kučera 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB