velikost textu

Návrh doporučeného postupu v ergoterapii s funkční poruchou horní končetiny po cévní mozkové příhodě v subakutní fázi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh doporučeného postupu v ergoterapii s funkční poruchou horní končetiny po cévní mozkové příhodě v subakutní fázi
Název v angličtině:
Occupational therapy practise guidelines in patients with functional upper limb impairment after stroke in subacute phase
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sára Miczová
Vedoucí:
Mgr. Miriama Dědková, DiS.
Oponent:
Mária Krivošíková
Konzultant:
Bc. Jaromíra Uhlířová
Id práce:
199119
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Occupational therapy, upper extremity, subacute stroke, treatment, outcome measure
Klíčová slova v angličtině:
Occupational therapy, upper extremity, subacute stroke, treatment, outcome measure
Abstrakt:
ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Sára Miczová Vedoucí práce: Mgr. Miriama Dědková, DiS Oponent práce: Název diplomové práce: Návrh doporučeného postupu v ergoterapii u pacientů s funkční poruchou horní končetiny po cévní mozkové příhodě v subakutní fázi Pro zajištění kvalitní ergoterapeutické intervence by se měl ergoterapeut ve své praxi opírat o relevantní standardy klinické péče a klinické doporučené postupy. (Švestková, 2018) Ergoterapeuti spolu s dalšími odborníky zajišťují pacientům po cévní mozkové příhodě (CMP) péči a především rehabilitaci ve specializovaných iktových centrech. Pacientům po CMP zůstává často funkční deficit. Jednou z častých poruch je porucha funkce horní končetiny, která má za následek snížení kvality jejich života. Relevantní studie zabývající se touto problematikou byly vyhledány pomocí klíčových slov v databázích PubMed, Web of Science a OVID Evidence Based Medicine Reviews Kritéria výběru byla: volně dostupný text, anglický jazyk, kdy se studie měly týkat rehabilitace u pacientů po CMP. Návrh doporučeného postupu vznikal na principech metodiky tvorby klinických doporučených postupů akceptovaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jednotlivá doporučení byla konzultována s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou na Lůžkách včasné rehabilitace. Doporučení jsou vytvářena pomocí nástroje GRADE. Z původních 4054 studií, bylo zařazeno 48 studií. Zařazené studie byly rozdělené do dvou kategorií – kategorie hodnocení a kategorie intervence. Ve studiích byly představeny možnosti hodnotících nástrojů a možnosti terapeutické intervence. Na základě těchto výsledků byl vytvořen návrh doporučeného postupu, který je určen ergoterapeutům pracujících na Lůžkách včasné rehabilitace. V tomto návrhu jsou doporučeny 3 hodnotící nástroje, které se prokázaly být vhodné pro použití v českých podmínkách. Je doporučeno několik přístupů a metod, které jsou u pacientů po CMP efektivní. Klíčová slova: Occupational therapy, upper extremity, subacute stroke, treatment, outcome measure
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Author´s name: Bc. Sára Miczová Supervisor:: Mgr. Miriama Dědková, DiS Opponent: Thesis title: Occupational therapy practise guidelines in patients with functional upper limb impairment after stroke in subacute phase To be able to provide occupational therapy intervention of high quality the occupatioal therpaists should rely on relevant standards of clinical care and clinical guidelines. (Švestková, 2018). Occupational therapists as well as other members of the interdisciplinar team provide professional care to the patients recovering from stroke. Those patients often have to deal with upper limb impairment which leads to decrese of quality of life. Relevant studies focused on this topic were searched via key words in PubMed, Web of Science and OVID Evidence Based Medicine Reviews databasis. The criterias of selection were: public access to the content, english language which were mainly focused on stroke patients rehabilitation. The suggestion of guideline was created based on methods accepted by department. The occupational therapist as well as physiotherapeutist of early rehabilitation were included in the process of creating the guideline using the GRADE programme for it. Only 48 out of 4054 studies were used, these were divided into two cathegories, one being the cathegory of assessment, the second one intervention cathegory. The guideline for occupational therapist working on early rehailitation units was the result of these studies. It contains both three assessments which seems to be applicable in czech system and efficient methods for patients recovery from stroke. Key words: Occupational therapy, upper extremity, subacute stroke, treatment, outcome measure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sára Miczová 930 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sára Miczová 273 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sára Miczová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sára Miczová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriama Dědková, DiS. 3.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Krivošíková 5.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 752 kB
Stáhnout Errata Mgr. Sára Miczová 8.1 MB