velikost textu

Současné trendy v obsazování pracovních pozic a budování značky zaměstnavatele v organizacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné trendy v obsazování pracovních pozic a budování značky zaměstnavatele v organizacích
Název v angličtině:
Contemporary Trends in Recruitment and Employer Branding in Organizations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Tintěrová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Id práce:
199099
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Získávání a výběr pracovníků|budování značky zaměstnavatele|personální řízení|interní a externí prostředí organizace|personální marketing|sociální média
Klíčová slova v angličtině:
Recruitment and selection of workers|employer branding|personal management|internal and external organization environment|personal marketing|social media
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem současných trendů v získávání a výběru pracovníků a budování značky zaměstnavatele v organizacích. V souvislosti s nízkou mírou nezaměstnanosti, změnami v hodnotách jedinců a dynamickým rozvojem technologií jsou tyto personální činnosti klíčové pro zabezpečení prosperity organizací. Nejprve se práce zaměřuje na vývoj personálního řízení a oddělení až po aktuální situaci. Následuje popis konkrétních faktorů externího a interního prostředí organizace. Dále je pozornost věnována metodám a nástrojům používaným při získávání a výběru nových pracovníků a též budování značky zaměstnavatele. Cílem diplomové práce je identifikace nejčastěji užívaných metod a nástrojů v těchto oblastech. Kvantitativní šetření se zaměřuje na středně velké a velké organizace působící v Praze. Pro sběr dat byl využit elektronicky distribuovaný dotazník.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the topic of contemporary trends in the recruitment and selection of workers and employer branding in organizations. Related to low unemployment rate, changes in individual's values and the dynamic development of technology, these personal activities are keys to ensure organization's prosperity. Firstly, the work focuses on the development of personal management and department up to the current situation. It follows a description of the specific factors of the external and internal environment of the organization. Attention is also paid to the methods and tools used in the recruitment and selection of new workers as well as to the employer branding. The target of the diploma thesis is to identify the most frequently used methods and tools in these fields. The quantitative research is focuses on medium sized and large sized organizations operating in Prague. An electronically distributed questionnaire was used for collecting the data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Tintěrová, DiS. 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Tintěrová, DiS. 382 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Tintěrová, DiS. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Tintěrová, DiS. 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB