velikost textu

Vplyv informačno-komunikačných technológií na rozvoj edukácie seniorov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv informačno-komunikačných technológií na rozvoj edukácie seniorov
Název v češtině:
Vliv IKT na rozvoj edukace seniorů
Název v angličtině:
The Influence of Information-communication Technologies to Develop on Seniors Education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ing. Erik Selecký, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Id práce:
199097
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
staroba|starnutie|aktívne starnutie|vzdelávanie dospelých|vzdelávanie seniorov|univerzity tretieho veku|virtuálna univerzita tretieho veku|informačnokomunikačné technológie|sociálne siete
Klíčová slova v angličtině:
old age|ageing|active ageing|adult education|education of seniors|university of the third age|virtual university of the third age|information and communication technologies|social networks
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom našej práce je poukázať na existujúce a nové nástroje, prvky v oblasti informačno- komunikačných technológií, ktoré môžeme aplikovať do seniorskej edukácie. Zavádzaním nových postupov môžeme skvalitniť a podporiť vzdelávanie seniorov, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, organizácie, združenia, spolky, komunitné centrá a iní. Prieskumom IKT nástrojov nielen v stredoeurópskom prostredí otvárame priestor pre vyššiu kvalitu vzdelávacieho procesu. Náš teoretický prístup opierame aj o empirické zistenia, ktoré sme realizovali na študentoch a lektoroch univerzity tretieho veku. Prácu sme obohatili aj o diskusiu výsledkov vrátane odporúčaní pre prax určenú nielen pre odbornú verejnosť. Kľúčové slová: staroba, starnutie, aktívne starnutie, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie seniorov, univerzity tretieho veku, virtuálna univerzita tretieho veku, informačno-komunikačné technológie, sociálne siete
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main goal of this work is to point out existing education tools and new tools, ICT elements that we can apply to senior education. By introducing new practices, we can improve and support the education of seniors organized by various institutions, organizations, associations, community centers and others. By researching ICT tools not only in the Central European area, we open up the space for a higher quality of the educational process. Our theoretical approach is based on the empirical findings we have made on students and lecturers of the Third Age University. We have also enriched the work on the discussion of results, including recommendations for practice not only for the professionals. Key words: old age, ageing, active ageing, adult education, education of seniors, university of the third age, virtual university of the third age, information and communication technologies, social networks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Erik Selecký, Ph.D. 8.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Erik Selecký, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Erik Selecký, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB