velikost textu

Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra
Název v angličtině:
Marketing Plan of a newly Emerging Fitness Center
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Dušek
Vedoucí:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Oponent:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Id práce:
199096
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marketingové cíle, cenová strategie, sportovní služby, konkurence, loajalita zákazníka, SWOT analýza, Porterův model konkurenčních sil
Klíčová slova v angličtině:
Marketing goals, price strategy, sport services, competition, customer loaylty, SWOT analysis, Porter´s five forces
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit marketingový plán pro nově vznikající fitness centrum v okresu Karlovy Vary, díky kterému bude toto fitness centrum dlouhodobě prosperovat a bude oblíbené veřejností. Metody: Práce bude kombinací kvalitativně kvantitativního výzkumu. Pro výzkum kvalitativní bude stěžejní metodou pozorování, které se pokusím doplnit o neformální rozhovory se zaměstnanci konkurenčních fitness center. Kvantitativní výzkum bude reprezentován písemným dotazováním. Na základě zjištěných informací sestrojím Porterův model pěti sil, analýzu konkurence a SWOT analýzu. Výsledky: Marketingový výzkum byl simulován za stejných podmínek, v průběhu dvou let. Dále byl řešen komparativní metodou, která potvrdila, že konkurenční prostředí na Karlovarsku není příliš intenzivní. Pro zákazníka je nejdůležitější kvalita vybavení a pestrá, moderní nabídka služeb, které se mu příliš nedostává a spokojenost s nabídkou konkurenčních fitcenter klesá. Z výsledků výzkumu i analýz konkurence, či Porterova modelu pěti sil je patrné, že je na trhu prostor pro vznik nového fitness centra. Klíčová slova: Marketingové cíle, cenová strategie, sportovní služby, konkurence, loajalita zákazníka, analýzy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing Plan of a Newly Emerging Fitness Center Objectives: The main goal of the diploma thesis is to create a marketing plan of a newly emerging fitness center in the Karlovy Vary region. The marketing plan will help the fitness center make long term profit and become popular with the public. Methods: The thesis will combine both qualitative and quantitative research methods. The pivotal method of the qualitative research will be observation which I will attempt to combine with informal interviews with the rival fitness centers‘ employees. The quantitative research will be represented by questionnaires. Based on the discoveries, I will construct Porter’s five forces model, competitive analysis and SWOT analysis. Results: The marketing research has been simulated under the same conditions for two years. The comparative method was used which only confirmed that the competitive environment of the Carlsbad region is not intensive. The customer values the quality of equipment, comprehensive and modern service offering the most, that unfortunately it is not widely available, and therefore the satisfaction with competitive edge declines. According to research results and Poter’s model Five Forces, it can be said that there is a gap in the market for establishing a new fitness centre. Keywords: Marketing goals, price strategy, sport services, competition, customer loaylty, SWOT analysis, Porter´s five forces analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Dušek 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Dušek 607 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Dušek 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Dušek 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 498 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB