velikost textu

Stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy
Název v angličtině:
Determination of tryptamine and tryptophan in biological material by capillary electrophoresis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Šimonová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Taraba
Id práce:
199076
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tryptofan, tryptamin, kapilární elektroforéza
Klíčová slova v angličtině:
tryptophan, tryptamine, capillary electrophoresis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce byl vývoj metody pro stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy. Celková délka křemenné kapiláry s vnitřním průměrem 75 µm byla 50,5 cm a efektivní délka 8,5 cm, dávkování vzorku probíhalo na krátkém konci kapiláry. Bylo optimalizováno složení základního elektrolytu, způsob dávkování a on-line prekoncentrace. Základním elektrolytem byla octová kyselina o koncentraci 1,6 mol/l, vzorek se dávkoval hydrodynamicky tlakem 5 kPa po dobu 5 s a separace probíhala při napětí –30 kV. Detekce analytů probíhala při 220 nm a vnitřního standardu anilinu při 200 nm. Doba separace trvala jen 2 minuty, což je hlavní výhodou stanovení. Mez detekce pro tryptamin je 0,002 mmol/l a pro typtofan 0,001 mmol/l, mez stanovitelnosti pro tryptamin je 0,006 mmol/l a pro tryptofan 0,005 mmol/l. Opakovatelnost ploch píků a migračních časů standardů o koncentraci 0,045 mmol/l vztažených na vnitřní standard anilin poskytla hodnoty relativních směrodatných odchylek menší než 5 %. Použitelnost optimalizované metody byla otestována na listech tabáku virginského a na kultivačním mediu oomycety Pythium oligandrum. Klíčová slova tryptofan, tryptamin, kapilární elektroforéza
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was the development of the method for the determination of tryptamine and tryptophan in biological material by capillary electrophoresis. Total length of silica capillary with inner diameter 75 µm was 50.0 cm and effective length was 8.5 cm, injection of the sample was on the short end of the capillary. The composition of background electrolyte, injection method and on-line preconcentration techniques were optimized. Background electrolyte was acetic acid of 1,6 mol/l concentration, sample was injected hydrodynamically with pressure of 5 kPa for 5 s and driving voltage was –30 kV. The analytes were detected at wavelength of 220 nm and the inner standard aniline was detected at wavelength of 200 nm. Time of separation was only 2 minutes, which is the main advantage of this method. The limits of detection were 0.002 mmol/l for tryptamine and 0.001 mmol/l for tryptophan, the limits of quantification were 0.006 mmol/l for tryptamine and 0.005 mmol/l for tryptophan. Repeatability of peak areas and migration times of standards of 0,045 mmol/l concentration related to inner standard showed values of relative standard deviation lower than 5 %. The use of optimized method was tested on Nicotiana tabacum leaves and on cultivating medium of oomycete Pythium oligandrum. Key words tryptophan, tryptamine, capillary electrophoresis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Šimonová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Šimonová 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Šimonová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Taraba 449 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB