velikost textu

Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFPT: případová studie Frýdek-Místek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku v kontextu FFPT: případová studie Frýdek-Místek
Název v angličtině:
Factors affecting travel behavior in the context of FFPT: case study Frýdek-Místek
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniel Štraub
Vedoucí:
Mgr. Bc. Václav Jaroš
Oponent:
Mgr. Jakub Chmelík
Id práce:
199061
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná doprava, politika veřejné dopravy, koncept bezplatné veřejné dopravy, dopravní chování, FFPT
Klíčová slova v angličtině:
public transport, public transport policy, concept of free fare public transport, travel behaviour, FFPT
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice dopravního chování v systémech, které prostřednictvím odstraněním jízdného ve veřejné dopravě, tzv. free fare public transport policy (FFPT), dominantně upřednostňují jeden dopravní mód. Hlavním cílem je zjistit, jak koncept FFPT ovlivňuje volbu dopravního prostředku a jakým způsobem se proměňují podmínky v dotčeném systému. Práce využívá vedle konceptuálního zarámování sledující obecné zákonitosti dopravního chování a rozvoje dopravních systému, také analýzu praktických implementací konceptu FFPT, a dále na případě města Frýdek-Místek, studii konkrétního systému, kde je koncept bezplatné veřejné dopravy implementován do praxe. Výsledky výzkumu ukazují, že aplikací systému FFPT jde efektivně ovlivňovat dopravní chování ve prospěch městské hromadné dopravy, stejně jako podmínky v dotčeném dopravním systému, který se stává více variabilním. Je však nutné zdůraznit, že koncept FFPT nepředstavuje univerzální způsob, jak ovlivňovat vývoj dopravních systémů, neboť se jedná pouze o jeden z mnoha nástrojů, které se při vývoji dopravních systému dají využívat. Mimo soustředění se na konkrétní opatření je tak důležité na základě systematického přístupu využívat jejich komplementarity, jelikož vývoj dopravních a městských systému je komplexní proces. Strategie takového rozvoje by neměly být odlišné. Klíčová slova: veřejná doprava, politika veřejné dopravy, koncept bezplatné veřejné dopravy, dopravní chování, FFPT
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis studies the issue of travel behaviour in the systems with abolished fares of public transport, so called free fare public transport policy (FFPT), which aredominantly influencing the transport system in favour of one means of transport. The main aim of this paper is to figure out how the concept of FFPT is affecting the choice of means of transport and what is the influence of the FFPT on the dynamic in the given transport system. Besides conceptual framing of main theoretical knowledge regarding the issue of travel behaviour and development of transportation systems, the paper is using analysis of practical implementation of the FFPT concept and also, on the case of Frýdek- Místek, the case study of specifics system with implemented FFPT. The results indicate that introduction of the FFPT is effective way how to influence travel behaviour in the favour of public transport and to change conditions in the given transport system, which is then more variable. It’s important to mention, FFPT concept does not represents universal tool how to influence development of transport systems while it is just one measure out of many others. Besides of focusing on specifics measurements it is important to systematically using different tools and its complementarity while development of transport and urban system is complex process. Strategies of such a development then should respect it. Keywords: public transport, public transport policy, concept of free fare public transport, travel behaviour, FFPT
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Štraub 5.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Štraub 410 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Štraub 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Štraub 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Václav Jaroš 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Chmelík 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Daniel Štraub 55 kB