velikost textu

Křesťanská mírová konference a rozdělené Německo v době bipolárního světa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křesťanská mírová konference a rozdělené Německo v době bipolárního světa
Název v angličtině:
Christian Peace Conference and divided Germany in the time of bipolar world
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ladislav Beneš
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Id práce:
199060
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Křesťanská mírová konference, Evangelische Kirche in Deutschland, Českobratrská církev evangelická, protestantské církve, Josef Lukl Hromádka
Klíčová slova v angličtině:
Christian Peace Conference, Evangelical Church in Germany, Evangelical Church of Czech Brethen, protestant church, Josef Lukl Hromádka
Abstrakt:
Anotace Cílem diplomové práce je analýza vývoje návrhu řešení německé otázky v době po druhé světové válce, který rozpracovala jedna z největších ekumenických organizací poválečné doby - Křesťanská mírová konference. Na tomto konkrétním příkladě chce autor ukázat povahu organizace, která vznikla z popudu teologů a aktivních křesťanů z východního bloku ve spolupráci se svými protějšky ze Západu, především ze Spolkové republiky Německo. Proto budou prezentované ideje KMK následně srovnávány s vývojem mezinárodních vztahů v době studené války a s jejich možnými politickými dopady. Zároveň lze na této problematice ukázat proměnu jednání, především evropských aktérů, na mezinárodním poli po roce 1968. Okrajovým tématem práce je pak otázka, jak mohla obdobná organizace fungovat v prostředí socialistického státu, což bude demonstrováno na Německé demokratické republice.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this diploma thesis is to analyze ideas how to deal with the german question after the Second World War which were brought up by one of the largest postwar ecumenical organizations – Christian Peace Conference. Using this example, the author of this thesis wants to describe nature of the organization whose establishment was initiated by the cooperation between theologians and active Christians from the Eastern bloc and their Western counterparts, particularly the ones from the Federal Republic of Germany. Therefore, the thesis presents ideas of Christian Peace Conference and then compares them with the development of international relations during the Cold War and shows potential political implications of these ideas. This issue also illustrates the evolution of negotiations among European actors in the international arena after 1968. Lastly, the thesis addresses the question how could an organization like Christian Peace Conference work in the socialist state the German Democratic Republic was.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Beneš 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Beneš 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Beneš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Matějka, PhD 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB