velikost textu

Interaktivní knihy pro děti předškolního věku - výhody a rizika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaktivní knihy pro děti předškolního věku - výhody a rizika
Název v angličtině:
Interactive books pro preschool children - benefits and risks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zuzana Marešová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Kateřina Novotná
Id práce:
199038
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní dítě, interaktivní kniha, interaktivita, čtenářská pregramotnost, výhody, rizika
Klíčová slova v angličtině:
preschool child, interactive book, interactivity, reading literacy, benefits, risk
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá interaktivní knihou u předškolního dítěte, konkrétně jejími výhodami a riziky. V teoretické části pojednává o definici interakce, interaktivní knihy, zabývá se její stručnou historií. Poskytuje stručný přehled kategorií interaktivních knih, které jsou dostupné v tuzemských knihkupectvích. V závěru uvádí do kontextu tématu charakteristiku předškolního dítě (vývojová specifika, čtenářská pregramotnost, vztah ke knize, role dospělého). V empirické části práce zkoumá skrze metodu obsahové analýzy textů dvou zahraničních empirických studií a dotazníkovým šetřením mezi rodiči a pedagogy mateřských škol výhody a rizika interaktivní knihy. Výsledky uvádějí výčet výhod a rizik interaktivní knihy u předškolních dětí. Mezi nejčastěji uváděné výhody patřily rozvoj koordinace oko – ruka, rozvoj řeči a myšlení a rozvoj fantazie. Naopak mezi nejčastěji uváděná rizika se řadila kvalita knihy, zaměření pozornosti dítěte více na fyzickou manipulaci s pohyblivými částmi než na příběh, a nepropojenost ilustrace/pohyblivých prvků s příběhem knihy. KLÍČOVÁ SLOVA předškolní dítě, interaktivní kniha, interaktivita, čtenářská pregramotnost, výhody, rizika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with interactive book for preschool children and their benefits and risks. In the theoretical part it is discuss the definition of interaction and interactive book, and its brief history. It provides a overview of the categories of interactive books available in internal bookstores. Finally it is put into context of interactive book characteristics of a pre- school child (developmental specifics, reading literacy, relationship to a book, the role of an adult). The research part of this work examines by method of content analysis of texts of two international empirical studies and questionnaire research between parents and teachers. Results show the benefits and risks of an interactive book for preschool children. Among the most frequently cited benefits were the development of eye-hand coordination, speech, thinking, and fantasy development. Opposidly, the most frequently cited risks were the quality of the book, child's attention on the physical handling of moving parts rather than on the story, and the interconnection of the illustration / moving elements with the story of the book. KEYWORDS preschool child, interactive book, interactivity, reading literacy, benefits, r 1 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Marešová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Marešová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Marešová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Novotná 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB