velikost textu

Podpora výuky programování na ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora výuky programování na ZŠ
Název v angličtině:
Programming at elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radek Vinický
Vedoucí:
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Id práce:
199026
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
algoritmizace, programování, model výuky, informační a komunikační technologie
Klíčová slova v angličtině:
algorithmization, programming, model of teaching, Information and Communication Technology
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá výukou programování na základních školách v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na mapování současného stavu výuky programování na základních školách. Dále jsou v práci mapovány aktuálně využívané zdroje, které jsou určeny pro podporu výuky algoritmizace a programování dětí. Tyto zdroje jsou dále hodnoceny vybranými evaluačními kritérii. Na teoretickém základu práce je navrhnut vlastní model výuky programování jako praktický výstup, a to včetně výukových materiálů a metodické příručky pro učitele. Návrh modelu výuky je ověřen v praxi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the teaching of programming at elementary schools in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis focuses on mapping the current state of the teaching of programming at elementary schools. In addition, the currently used resources to support the teaching of algorithmization and programming for children are mapped. These resources are evaluated by selected evaluation criteria. On the theoretical basis of thesis, a teaching model focused on programming is designed as a practical output, including learning materials and a methodological manual for teachers. The design of the model of teaching is verified in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Vinický 7.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radek Vinický 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Vinický 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Vinický 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 691 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 365 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB