velikost textu

Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku
Název v angličtině:
Analysis of the immediate effect of kinesiotaping on the upper limbs when falling into a handle in gymnastic aerobics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Vítková
Vedoucí:
Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD.
Oponent:
Mgr. Helena Vomáčková
Id práce:
199021
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biomechanická analýza, kinesiotaping, horní končetiny, gymnastický aerobik, pád do kliku
Klíčová slova v angličtině:
biomechanical analysis, kinesiotaping, upper limbs, gymnastic aerobics, landing to press-up
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda se při pádu do kliku bez použití tapu a s tapem aplikovaným na horní končetiny změní zrychlení související s reakční setrvačnou sílou ruky, úhel v loketním kloubu a zápěstí a také subjektivní hodnocení probandů. Výzkumným předpokladem praktické části je změna úhlů ve zmíněných kloubech i velikosti síly s aplikovaným tapem, a s tím související lepší stabilizace horních končetin v tomto prvku a v neposlední řadě pozitivní hodnocení probandů. Metody: Teoretická část se zabývá kineziologicko-biomechanickým popisem horních končetin a charakteristikou gymnastického aerobiku. Dále je popsána biomechanická analýza a kinesiotaping jako takový. Praktická část se věnuje měřením pádů do kliku * nejdříve bez tapu a následně s tapem. Je detailně popsána aplikace tapu. K nahrávání pohybu byl použit přístroj XSens MVN. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že kinesiotape nemá vliv na změnu úhlů v loketním kloubu, zápěstí ani v kloubu ramenním při pádu do kliku. Pozitivní efekt se však ukázal u snížení reakční setrvačné síly na rukách, avšak při porovnání t-testu se tento výsledek nepotvrdil. V neposlední řadě je třeba zmínit velmi kladné subjektivní hodnocení probandů při provádění pádu do kliku s aplikovaným tapem. Klíčová slova: biomechanická analýza, kinesiotaping, horní končetiny, gymnastický aerobik, pád do kliku
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of the immediate effect of kinesiotaping on the upper limbs when landing into a press-up position when doing gymnastic aerobics Objectives: The aim of this diploma thesis is to find out if the use of the tape on the upper limbs changes the acceleration associated with the reaction inertial force of the arm, the angle in the elbow joint and wrist when landing into the press-up position, as well as subjective evaluation of probands. The hypothesis for the practical part is that the angles in the joints mentioned and the magnitude of the force with the applied tap change, which would result in better stabilization of the upper limbs in this element, as well as positive evaluation of the probands. Methods: The theoretical part deals with kinesiological-biomechanical description of upper limbs and the characteristics of gymnastic aerobics. Moreover, biomechanical analysis and kinesiotaping are described. The practical part is devoted to the measurement of landings into the press-up position * first without tape and then with tape. The tape is described in detail. The XSens MVN was used to record motion. Results: The results showed that kinesiotape had no effect on the angle of the elbow and wrist joints or shoulder joints when landing into the press-up position. However, a positive effect was seen in the reduction of the reaction inertia force on the arms, but this result was not confirmed when conducting the t-test. Last but not least, positive evaluation of probands when performing a land into the press-up position with the applied tape should be mentioned. Keywords: biomechanical analysis, kinesiotaping, upper limbs, gymnastic aerobics, landing to press-up
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Vítková 2.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Vítková 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Vítková 281 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Vítková 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vomáčková 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB