velikost textu

Změna image porodnice v porodnickém systému České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna image porodnice v porodnickém systému České republiky
Název v angličtině:
Changing the image of maternity hospital in the system of maternity care in the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Julie Jeřábková
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.
Id práce:
199016
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porodnictví, porodnice, perinatální péče, koncepce přístupů vedení porodu, názorové diference, zdravotnický management, management změny, změna image
Klíčová slova v angličtině:
Obstetrics, maternity center, perinatal care, concepts of leading birth, opinion differences, healthcare management, management of change, image change
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá řízením změny v konkrétní zdravotnické organizaci – na gynekologicko-porodnickém oddělení – a jejím cílem je zhodnotit průběh řízení změny z manažerského hlediska a také zhodnotit její udržitelnost v organizaci. Zaměřila jsem se na průzkum postupu a na provedení této konkrétní změny, a to změny od klasického modelu porodnictví až po respektující porodnictví s využitím alternativních metod a podpory přirozeného porodu. Použila jsem metody kvalitativního výzkumu, totiž metody přímého zúčastněného pozorování. Z terénních poznámek, rozhovoru a analýzy na sociálních sítích jsem vytvořila přehled průběhu změny a zdůraznila nalezené problematické oblasti. Podařilo se mi zodpovědět všechny kladené otázky a zhodnotit průběh této změny a její udržitelnost. Na závěr diplomové práce přináším jako pomůcku pro další zařízení návrh praktického průvodce konkrétní změnou. Klíčová slova: porodnictví, porodnice, perinatální péče, koncepce přístupů vedení porodu, názorové diference, zdravotnický management, management změny, změna image.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This theses deals with leading change in the specific organization, gynecologycal obstetrician department. The main aim of this theses is to evaluate leading of this change from the manager point of view and also to evaluate its sustainibility in the organization. I was focused on the research of the proces and execution of this specific change. It was the change from the clasiccal model of obsetrics to the respectfull model of obstetrics with using alternative methods and support of the natural birth. I used the qualitative research methods, patricipating observation. I created the summary of the proces of the change and underlined the found problematic parts from the field notes, interview and analysis of social networks. I managed to answer all asked questions and evaluate the process of change and its sustainability. At the end I offered a practical guide of the specific change as a tool for other organizactions. Key words: Obestetrics, maternity center, perinatal care, concepts of leading birth, opinion differences, healthcare management, management of change, image change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Julie Jeřábková 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Julie Jeřábková 788 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Julie Jeřábková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Julie Jeřábková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB