velikost textu

Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze
Název v angličtině:
Comparison of Physical Education teaching at foreign schools in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Hamáčková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
199010
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělesná výchova, pohyb, vzdělání, kurikulum, Deutsche Schule Prag, Lycée Francais de Prague, Park Lane International, Německo, Francie, Velká Británie
Klíčová slova v angličtině:
Physical Education, excercise, education, curriculum, foreign schools, Deutsche Schule Prague, Lycée francais de Prague, Park Lane International, France, Germany, Great Britain
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze Zpracovala: Barbora Hamáčková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Cílem práce je porovnat výuku tělesné výchovy na školách vyučujících podle zahraničního vzdělávacího programu v Praze, se školami českými. Studiem odborné literatury nalezneme rozlišnosti v přístupech k tělesné výchově jako školnímu předmětu a následně shrneme vývoj v dané oblasti jak u nás, tak v zahraničí. Požadované údaje budou získány analýzou jednotlivých školských systémů a podrobnými rozhovory s učiteli. Metoda práce: V této práci bylo užito kvantitativního výzkumu, jehož stěžejním prvkem byl polostrukturovaný hloubkový rozhovor s vedoucími sekcí tělesné výchovy vybraných škol. Celkový počet respondentů činil 6 - můžu a žen ve věkovém rozmezí 28-52 let. Sběr dat pro účely této diplomové práce probíhal od ledna do dubna roku 2018 a to formou osobního setkání. Výběr respondentů proběhl na základě kritéria techniky záměrného výběru - účelového. Kontakt proběhl internetovou formou skrze vedení školy v podobě oficiálního dopisu. Výběr škol proběhl na základě analýzy veřejně dostupných dokumentů ministerstva školství. Klíčová slova: Tělesná výchova, pohyb, vzdělání, kurikulum, Deutsche Schule Prag, Lycée Francais de Prague, Park Lane International, Německo, Francie, Velká Británie
Abstract v angličtině:
Abstract Name of thesis: Comparison of Physical Education teaching at Czech and foreign schools in Prague Author: Barbora Hamáčková Tutor: PhDr, PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Department: Department of Physical education and sport Aim: This dissertation is aimed at Physical Education learning at foreign schools placed in Prague. This is the comparison of contrasting education systems. A literature review has been undertaken to compare the diferences between the Physical Education programs at each institution. The study analyses the evolution of Physical Education in The Czech Republic and abroad. Methodology: The main method used in this thesis was quantitative analysis which consisted of a semi-structured in-depth interview. These interviews conducted with the heads of the physical education at the selected schools. Three international schools and two czech schools were involved in the study. Data collection for the purposes of this diploma thesis took place from January to April 2018 in personal meetings. Schools were contacted with an offical letter via email. The choice of schools was based on an analysis of publicly available documents from the Ministry of Education. Key words: Physical Education, excercise, education, curriculum, foreign schools, Deutsche Schule Prague, Lycée francais de Prague, Park Lane International, France, Germany, Great Britain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Hamáčková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Hamáčková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Hamáčková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB