velikost textu

Právní úprava spotřebitelského úvěru v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava spotřebitelského úvěru v ČR
Název v angličtině:
Legal regulation of consumer credit in the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lukáš Stróžik
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
198990
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČNB, spotřebitelský úvěr, zprostředkovatel, distribuce
Klíčová slova v angličtině:
Czech National Bank, consumer credit, intermediary, distribution
Abstrakt:
Právní regulace spotřebitelského úvěru v ČR Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem distribuce úvěrů spotřebitelům v České republice. V nedávné prošla regulace poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů na evropské úrovni výraznou změnou a v souvislosti s tím i v jednotlivých členských státech, které musely transponovat revoluční směrnici 2014/17/EU rozšiřující ochranu spotřebitele i na úvěry související s nemovitostmi. V České republice k tomu došlo přijetím zákona č. 257/2016 Sb., který vstoupil v platnost 1. prosince 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí, ve kterých autor popisuje a hodnotí současný stav regulace distribuce spotřebitelských úvěrů. K tomu účelu jsou ustanovení zákona a jejich výklad za pomoci doprovodných dokumentů podrobována analýze a hodnocení jejich konformnosti s cíli regulace. V první části je popsán historický kontext a vývoj spotřebitelského úvěrování od počátků západní civilizace až do současného stavu se zaměřením na Evropskou unii jakožto původce naší národní právní úpravy spotřebitelských úvěrů. Druhá část je věnována obecným aspektům poskytování spotřebitelských úvěrů, především působnosti zákona o spotřebitelském úvěru a dalších spotřebitelských norem. Je zde také popsána systematika zákona a důvody jejího užití a sjednocení dohledu nad trhem spotřebitelských úvěrů pod ČNB. Ve třetí části je rozebrána oblast institucionálních požadavků na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a jejich rozdělení do kategorií. Jde o novou sféru pravidel, která měla s přijetím zákona zásadní dopad na trh spotřebitelských úvěrů v České republice a slibuje jeho výraznou konsolidaci. Čtvrtá část na závěr analyzuje nejpodstatnější pravidla chování subjektů rozebraných v části třetí, tedy oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelské úvěry. Nacházíme zde hodnocení konkrétních povinností a jejich dopadu na praxi poskytování úvěrů spotřebitelům, především posouzení úvěruschopnosti klienta a pravidla jednání s ním. V závěru práce autor své poznatky shrnuje a hodnotí, v rámci čehož opakuje nejvíce výrazné oblasti regulace ať v pozitivním, nebo negativním smyslu.
Abstract v angličtině:
Legal regulation of consumer credit in the Czech republic Abstract This diploma thesis deals with the topic of consumer credit distribution in the Czech Republic. Recently, the European level of regulation of the provision and intermediation of consumer credit has undergone a major change. In connection with that also individual Member States had to transpose the revolutionary Directive 2014/17/EU which extends consumer protection to loans concerning real estate. This was executed in the Czech Republic by the adoption of the Act No. 257/2016 Sb., which came into effect on 1 December 2016. The paper is divided into four parts, in which the author describes and evaluates the current state of consumer credit distribution regulation. For this purpose, the provisions of the Act and their interpretation using accompanying documents are subject to analysis and evaluation of their conformity with the objectives of the regulation. The first part describes the historical context and development of consumer credit from the beginnings of the western civilization to the present state, focusing on the European Union as the originator of our national consumer credit legislation. The second part is devoted to general aspects of consumer credit provision, especially the scope of the Consumer Credit Act and other general consumer protection rules. Also the systematics of the Act and reasons for its use, and the unification of the supervision of the consumer credit market under the Czech national bank are described here. The third part deals with the area of institutional requirements for providers and intermediaries of consumer credit and their division into different categories. It is a new regulation area that has had a fundamental impact on the consumer credit market with the adoption of the Consumer Credit Act and promises to significantly consolidate the consumer credit market. The fourth part concludes with the analysis of the most important rules of behavior of the subjects discussed in the third part, i.e. entities authorized to provide and intermediate consumer credit. An assessment of specific duties and their impact on the practice of lending to consumers can be found here, especially the assessment of the client's creditworthiness and general rules for dealing with consumers during the contractual process. In the conclusion, the author summarizes and evaluates his findings while he repeats the most significant areas of regulation, whether in a positive or negative way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Stróžik 882 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Stróžik 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Stróžik 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB