velikost textu

Znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v předlékařské první pomoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v předlékařské první pomoci
Název v angličtině:
Knowledge pupils from grades 6 to 9 of elementary school in pre-primary first aid.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Markéta Nečasová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
198972
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předlékařská první pomoc, zásady poskytování první pomoci, žáci základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Pre medical first aid, provision of emergency first aid, elementary school pupils
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je zjistit znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v předlékařské první pomoci. V její teoretické části je popsána charakteristika a typy předlékařské první pomoci. Dále pak popis postupů předlékařské první pomoci ve vybraných situacích. V praktické části se práce věnuje zjištění znalostí žáků druhého stupně vybrané základní školy v předlékařské první pomoci. K řešení bylo použito dotazníku, který byl předložen žákům šestého a devátého ročníku vybrané základní školy. Dotazníkem se zjišťovaly teoretické znalosti, znalosti při řešení konkrétních situací a způsob získávání znalostí v předlékařské první pomoci. Vyhodnocením dotazníků se zjistilo, že žáci vybrané ZŠ v 70 % správně odpoví a řeší situace v předlékařské první pomoci, procento správných odpovědí roste s ročníkem a také, že žáci mají vyšší znalosti v řešení konkrétních situací. Také, že výrazný podíl na získávání znalostí v předlékařské první pomoci žáků má škola. Porovnáním způsobu zařazení předlékařské první pomoci do výuky žáků šestého a devátého ročníku vybrané základní školy a výsledků zjištění v dotazníku, vede ke zjištění pozitivního vlivu aktivního způsobu získávání znalostí žáků. Výsledky této práce ukazují na důležitost zařazení předlékařské první pomoci do výuky a popularizaci tohoto tématu na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Předlékařská první pomoc, zásady poskytování první pomoci, žáci základní školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to find out the knowledge of pupils of the second grade of primary school in pre-medical first aid. The theoretical part describes the characteristics and types of pre-medical first aid. Furthermore, a description of pre-medical first aid procedures in selected situations. In the practical part, the work deals with the knowledge of the pupils of the second stage of the selected primary school in the pre-medical first aid. The questionnaire was used for the solution, which was presented to the pupils of the sixth and ninth year of the selected primary school. The questionnaire investigated theoretical knowledge, knowledge in solving specific situations and the method of acquiring knowledge in pre-medical first aid. By evaluating the questionnaires, it was found that the pupils of the selected primary school respond correctly in 70 % and solve the situation in pre-medical first aid, the percentage of correct answers increases with the year and also that the pupils have higher knowledge in solving specific situations. Also, the school has a significant share in acquiring knowledge in pre-medical first aid pupils. By comparing the way in which pre- medical first aid is included in the education of pupils in the sixth and ninth grades of the selected elementary school and the findings of the questionnaire, it leads to a positive influence of the active way of acquiring pupils' knowledge. The results of this work show the importance of including pre-medical first aid in teaching and popularizing this topic at primary school. KEYWORDS Pre medical first aid, provision of emergency first aid, elementary school pupils
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Markéta Nečasová 6.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Bc. Markéta Nečasová 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Markéta Nečasová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Markéta Nečasová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 152 kB