velikost textu

Aktuální přístupy v terapii skolióz – literární rešerše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální přístupy v terapii skolióz – literární rešerše
Název v angličtině:
Current approaches in conservative treatment of scoliosis - literature review
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Truhlářová
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Mgr. Irena Novotná
Id práce:
198967
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescentní idiopatická skolióza – konzervativní přístupy - terapie skoliózy – fyzioterapie - korzetoterapie
Klíčová slova v angličtině:
adolescent idiopathic scoliosis – conservative treatment – treatment of scoliosis – physiotheraphy - bracing
Abstrakt:
Abstrakt Název: Aktuální přístupy v terapii skolióz – literární rešerše Cíl: Cílem práce je ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup v terapii skolióz v rámci kombinace korzetoterapie spolu s pohybovou terapií. Dále je cílem shrnutí problematiky onemocnění adolescentní idiopatická skolióza, především nastínění jejího klinického obrazu, příčiny a predispozice pro vznik deformity, v neposlední řadě možnosti konzervativní terapie. Metody: Diplomová práce je zpracována jako teoretická práce formou literární rešerše za využití databází PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of Science. V první polovině práce jsou shrnuta všechna teoretická východiska a poznatky zabývající se adolescentní idiopatickou skoliózou. Druhá polovina má deskriptivně – analytickou povahu a obsahuje analýzu studií, kde byla použita korzetoterapie doplněná o pohybovou léčbu. Výsledky: Po provedení rešerše vyhovovalo stanoveným kritériím pouze 9 studií, které řešily efektivitu léčby adolescentní idiopatické skoliózy pomocí korzetoterapie. Vzhledem ke způsobu provedení studií a jejich velmi nízkému počtu, není možné na základě provedené rešerše zhodnotit výsledky a jednoznačně interpretovat, jaký přístup je nejvíce efektivní. Nicméně ve všech studiích byla prokázána vyšší efektivita terapie u probandů, kteří podstoupili korzetoterapii spolu s aktivní pohybovou léčbou. Klíčová slova: adolescentní idiopatická skolióza – konzervativní přístupy - terapie skoliózy – fyzioterapie - korzetoterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Current approaches in conservative treatment of scoliosis - literature review Objective: The goal of this diploma thesis is evaluate the most efective current within a combination of a bracing with exercises therapy. Next goal is to summarize matters of adolescent idiopathic scoliosis disease, especially outline of clinical picture, causes and predisposition for origin these deformity and last but not least options in conservative treatment. Methodics: This diploma thesis is processed as literature review from available literary resources. First part of thesis contains all of theoretical bases and knowledge about adolescent idiopathic scoliosis. Second part has a decriptive-analytical charakter and contains analysis of studies, which was used a bracing supplemented by exercises treatment. Results: Established criteria after finish of review fulfill only nine studies, which interest about efectivness of treatment by bracing in pacient with adolescent idiopathic scoliosis. Because the way of studies and their very low number of studies, is not possible to evaluate results of studies and conclusively interpret, which one is the most effective access. Nevertheless in all of this studies was demonstrated higher efficancy by therapy with probands undergoing a bracing along with active exercise therapy. Keywords: adolescent idiopathic scoliosis – conservative treatment – treatment of scoliosis – physiotheraphy - bracing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Truhlářová 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Truhlářová 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Truhlářová 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Truhlářová 421 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Novotná 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB