velikost textu

Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument
Název v angličtině:
Individual education plan as an authentic document
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dominika Kundrátová
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
198950
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Individuální vzdělávací a výchovný plán, Školský zákon, Mentální postižení, Integrace, mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
Individual Educational and Educational Plan, School Act, Mental Disability, Integration, Kindergarten
Abstrakt:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument Individual education plan as an authentic document Dominika Kundrátová Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika Praha 2017 ABSTRAKT Práce se zabývá tvorbou, celkovým rozborem individuálního vzdělávacího plánu a jeho obsahem. Cílem mé práce bylo umět samostatně, podle novel a vyhlášek. napsat individuální plán pro konkrétní dítě. Jako hlavní cíl mé 3leté praxe ovšem bylo, připravit holčičku na běžnou základní školu. Jako přípravu jsem se řídila právě již zmiňovaným individuálním vzdělávacím plánem. Z počátku mi plány pomáhala sestavit holčičky psycholožka. Ta s ní ovšem také začínala, tudíž nám zvolené cíle byly nepřiměřené. Důležité je také zmínit, že se jedná o individuální plány připravované pro holčičku z mateřské školy. Mnou zvolený cíl hodnotím kladně, protože se Christianka dostala na běžnou základní školu. Co se týče plánu, tak po konzultaci s vedením školy a psycholožkou jsem konečný individuální plán zvládla. V práci jsou využity metody studie dokumentů, osobní zpracování, studium literatury, dokumentů, bibliografické citace, studium evaluační zprávy, rozhovory s rodiči, psycholožku, pedagogy a pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA Individuální vzdělávací a výchovný plán, Školský zákon, Mentální postižení, Integrace, mateřská škola
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument Individual education plan as an authentic document Dominika Kundrátová Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika Praha 2017 ABSTRACT The work deals with the creation, the overall analysis of the individual educational plan and its content. The aim of my work was to know independently, according to the novels and decrees. write an individual plan for a particular child. But the main goal of my 3-year practice was to prepare a little girl for a regular primary school. As a preparation, I was guided by the already mentioned individual educational plan. From the beginning, my plans helped assemble a little girl psychologist. She also started with her, so the goals we chose were unreasonable. It is also important to mention that these are individual plans for a nursery girl. I'm positive about my chosen goal because Christianka got to a regular elementary school. As far as the plan is concerned, after consulting the school management and the psychologist, I have mastered the final individual plan. The work uses methods of document study, personal processing, study of literature, documents, bibliographic citations, study of evaluation reports, interviews with parents, psychologist, educators and observers. KEYWORDS Individual Educational and Educational Plan, School Act, Mental Disability, Integration, Kindergarte
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Kundrátová 831 kB
Stáhnout Příloha k práci Dominika Kundrátová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Kundrátová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Kundrátová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB