velikost textu

Právní postavení soudce v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení soudce v České republice
Název v angličtině:
Legal status of the judge in the Czech republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Stieberová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
198943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudce, soud, civilní řízení
Klíčová slova v angličtině:
judge, court, civil procedure
Abstrakt:
Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná samostatná kapitola. Středem mého zájmu je i odpovědnost soudce za škodu, jeho kárná, trestní a morální odpovědnost. Dalšími tématy jsou funkcionáři soudu a platová problematika soudců. Mezi základní principy, na kterých je postavena organizace moderního soudnictví, patří výkon soudní moci pouze soudem a jménem republiky, nezávislost soudů, nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, jednota soudní soustavy, rozhodování senátem a samosoudcem, účast lidu na výkonu soudní moci. Je nastíněn rozbor osobnosti soudce. Soudce je ve společnosti vážená osoba, měl by to být spořádaný čestný občan, který se řídí zásadou nezávislosti a nestrannosti, dbá na další vzdělávání. Pokusím se vymezit postavení soudcovské samosprávy ve vztahu k ministerstvu spravedlnosti, de lege ferenda hlavní problémové body soudnictví a nastínit jejich řešení. Klíčová slova v českém jazyce: Soudce, soud, civilní řízení
Abstract v angličtině:
Název práce v anglickém jazyce: Legal status of the judge in the Czech Republic Abstract The work deals with the topic „Legal status of the judge in the Czech Republic“. I chose the topic of the thesis because I consider the function of judge to be one of the vertices that can be achieved in the legal field. Everything related to this feature seems to be interesting and investigate. In addition, I consider the topic is important in society. I had the oportunity to work as an assistant to two civil judges in the district court for two years and to look into the „court action“. During this time I came into contact with several judges, I attented several courts hearings. The thesis is divided into 23 chapters. The beginning of the thesis is devoted to the historical development of the judiciary and to the related development of the position of a judge in the Czech Republic. Rendering in historical contects is important for easier understanding of the influences they had and have an impact on today´s legal status of a judge. From a historical point of view this helps to avoid potential mistakes from the past in the future. The judiciary of the present is specified in the following chapters, which regulate the rules of the judiciary, the conditions for the establishment and exercise of the judge. The position of a judge carries with characteristic duties as well. A separate chapter is devoted to women´s status as judges. The work is also devoted to the personality of the judge and professional etics and the related status and function of judges, the conditions in which the judge is unfit for office, the reasons for the cessation of office, the system of courts, the internal organization of the courts and the appointment of the judge. The Constitutional Court and the legal status of a judge of the Constitutional Court are given a separate chapter. The center of my interest is also the responsibility of the judge for damages and his disciplinary, criminal and moral responsibility. Other topics are court officials and salary of judges. An analysis of the judge´s personality is outlined. The judge is a respected person in society. He should be a honored citizen who is guided by the principle of independence and impartiality and cares for continuing education. The text of the work is completed with the legal status in force on 31 October 2017. Keywords: judge, court, civil procedure 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Stieberová 904 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Stieberová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Stieberová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 190 kB