velikost textu

Podpora rozvoje osobní identity jako jeden z pilířů procesu zotavování z duševního onemocnění: Možnosti narativní praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora rozvoje osobní identity jako jeden z pilířů procesu zotavování z duševního onemocnění: Možnosti narativní praxe
Název v angličtině:
Support of Personal Identity Development as One of the Pillars of Recovery from Mental Illness: Possibilities of Narrative Practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Strouhalová
Vedoucí:
PhDr. Václava Probstová, CSc.
Oponent:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Id práce:
198941
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální práce|narativní přístup|sociální konstrukcionismus|mental illness|identita|zotavení
Klíčová slova v angličtině:
social work|narrative approach|social constructionism|duševní onemocnění|identity|recovery
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tématem této bakalářské práce je rozvoj osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění se zaměřením na možnosti narativní praxe. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá narativním přístupem z hlediska jeho východisek a praxe, postmoderním pojetím identity a v neposlední řadě konceptem zotavování z duševního onemocnění a podněty ke vztahu identity a duševního onemocnění. Praktická část se skládá ze dvou hlavních podkapitol, z nichž první z nich vychází z rozhovorů s osobami zotavujícími se s duševním onemocněním – představuje určitý vhled do vnímání souvislostí mezi duševním onemocněním, zotavením a osobní identitou. Tato pilotní studie zaznamenala jako témata podstatná pro vztah osobní identity a duševního onemocnění význam osobního zotavování; práci na sobě jako aktivní postoj ke změně; přeznačení významu nemoci; důležitost rolí a vztahovosti. Druhá podkapitola uvádí praktickou ukázku využití jedné z technik narativního přístupu – mapy preferované identity – a zamyšlení nad jejím potenciálním přínosem i možnými úskalími. Do úvodu i závěru práce je zahrnuta úvaha o ideových podobnostech narativního přístupu a konceptu zotavení. Hlavním zamýšleným přínosem textu je představení narativního přístupu jakožto způsobu zahrnování tématu osobní identity do práce s lidmi s duševním onemocněním, a to s důrazem na praxi sociální práce.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor thesis topic is personal identity development in recovery process from mental illness focusing on the possibilities of narrative practice. This thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with narrative approach from the point of view of its origins and practice, the postmodern concept of identity and, last but not least, the concept of recovery from mental illness and the stimulus to the relation between identity and mental illness. The practical part consists of two main subchapters, the first of which is based on interviews with people recovering from mental illness. The goal is to provide an insight into the perception of relation between mental illness, recovery and personal identity. This pilot study has identified as essential issues for the relation between personal identity and mental illness: the importance of personal recovery; working on themselves as an active attitude to change; the importance of disease reconception; the importance of roles and relationships. The second subchapter presents a practical demonstration of using one of the techniques of narrative approach – a map of preferred identity – and reflection on its potential benefits and possible pitfalls. Both the introduction and the conclusion of the thesis include reflection on the ideological similarities of the narrative approach and the concept of recovery. The main intended use of the text is to introduce a narrative approach as a way of incorporation the issue of personal identity into work with people with mental illness emphasizing social work aspects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Strouhalová 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Strouhalová 691 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Strouhalová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Strouhalová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václava Probstová, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 947 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB