velikost textu

Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení
Název v angličtině:
The Pangea Mathematical Competition in the 4th year of the 1st degree of Elementary school. Solution analysis.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Marek
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Id práce:
198926
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matematická soutěž; řešení úlohy; žák prvního stupně;
Klíčová slova v angličtině:
mathematical competition; problem solution; primary school pupil
Abstrakt:
NÁZEV: Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení AUTOR: Anna Marek KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou matematických soutěží v České republice. Matematické soutěže jsou charakterizovány strukturovaně dle předem zvolených kritérií. Na základě srovnávací analýzy získaných dat z matematických soutěží pro základní školy je možné si vytvořit ucelenou představu o součastné situaci. Do tohoto kontextu autorka zasazuje relativně mladou matematickou soutěž Pangea. Hlavním cílem je analyzovat data ze soutěže Pangea. Zvláštní pozornost je věnována úlohám pro 4. ročník základní školy soutěže Pangea ze školního kola ve školním roce 2016/2017. Data získaná od 7 864 řešitelů jsou analyzována jak z pohledu jednotlivých úloh, tak z pohledu specifických jevů. Na základě poznatků z analýzy dat je věnována pozornost žákovským odpovědím - postupům řešení u jednotlivých úloh vypracovaných 60 žáky čtvrtých ročníků z nevýběrových škol. Práce prezentuje řadu nových poznatků. Všech analýz lze využít jak při přípravě budoucích učitelů, tak při tvorbě úloh, tak v učitelské praxi při hodnocení a podpoře matematických soutěží. KLÍČOVÁ SLOVA: matematická soutěž, řešení úloh, žák 1. stupně, obtížnost úloh
Abstract v angličtině:
NAME: The Pangea Mathematical Competition in the 4th year of the 1st degree of Elementary school. Solution analysis. AUTHOR: Anna Marek DEPARTMENT: Department of Mathematics and Didactics of Mathematics LEADING OF TASK: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRACT: This diploma thesis deals with the problems of mathematical competitions in the Czech Republic. Mathematical competitions are structured according to pre-selected criteria. On the basis of a comparative analysis of the data obtained from mathematical competitions for elementary schools, it is possible to create a coherent picture of the current situation. With this context, the author advovates a relatively young Pangea mathematical competition. The main objective is to analyze data from the Pangea competition. Particular attention is paid to the tasks for the 4th year of the Pangea Primary School from the school round in the school year 2016/2017. The data obtained from 7 864 solverrs are analyzed both from the point of view of individual tasks and from the point of view of specific phenomena. Based on the data analysis, attention is paid to pupils' responses - the procedures for solving the individual tasks developed by 60 pupils of the 4th year of the 1st degree of non-selected schools. The work presents a number of new findings. All analyzes can be used both in the preparation of future teachers and in the development of tasks, as well as in teaching practice in the evaluation and support of mathematical competitions. KEYWORDS: Mathematical competition, problem solving, first grade pupil, difficulty of tasks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Marek 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Marek 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Marek 218 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 153 kB