velikost textu

Hodnocení tenisové techniky a herní úrovně u dorostenek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení tenisové techniky a herní úrovně u dorostenek
Název v angličtině:
The evaluation of tennis technique and game level of female adolescent tennis players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aneta Skokanová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kočíb
Oponent:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Id práce:
198905
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (TVS_NZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tenis, International Tennis Number (ITN), technika tenisových úderů
Klíčová slova v angličtině:
tennis, International Tennis Number (ITN), technique of tennis strokes
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení tenisové techniky a herní úrovně u dorostenek Cíle: Cílem práce je zhodnocení a vzájemné porovnání tenisové techniky vybraných úderů a herní úrovně u dorostenek. Metody: Pro svou diplomovou práci jsem použila metody testování, zúčastněné pozorování a škálování. Výzkumný soubor tvořily čtyři hráčky ve věku 16–17 let. Hráčky jsem testovala pomocí ITN testu, na základě kterého jsem zjišťovala jejich herní úroveň. Zúčastněné pozorování jsem použila při sběru dat k hodnocení techniky vybraných úderů. Konkrétně jsem natáčela videozáznamy a pozorovala hráčky během tréninku. Sesbíraná data byla hodnocena na základě vytvořené Likertovy škály, která obsahuje šest stupňů. Výsledky: Hráčky byly na základě testování zařazeny do tří ITN kategorií (ITN 5, ITN 6 a ITN 7). Všechny hráčky patří mezi středně pokročilé. Podle ITN testu jsou nejsilnější stránkou hráček údery od základní čáry. Naopak nejslabšími stránkami jsou voleje a podání. Hráčky dokázaly téměř ve všech případech odhadnout své silné a slabé stránky. Každá z hráček má technicky nejlepší jiný úder. Neplatí, že hráčka s nejlepší technikou dosahuje nejvyšší herní úrovně. Nevyrovnanost správnosti techniky a herní úrovně u hráček je pravděpodobně způsobena psychickým faktorem. Klíčová slova: tenis, International Tennis Number (ITN), technika tenisových úderů
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The evaluation of tennis technique and game level of female adolescent tennis players Objectives: The aim of this thesis is to evaluate and compare tennis technique of selected strokes and game level of adolescent female tennis players. Methods: For my diploma thesis, I have chosen methods of testing, participant observation and scaling. The research group consisted of four players aged 16–17. I had tested these players using the ITN test, based on which I determined their game level. I used a method of participant observation in order to collect data for the evaluation of selected strokes' technique. Specifically, I observed the players during their training and sessions and made video records of them. Collected data were evaluated based on Likert scale, which contains of six levels. Results: Based on testing, the players were placed in three ITN categories (ITN 5, ITN 6 and ITN 7). The game level of all players is intermediate. According to the ITN test, the strongest part of their game are groundstrokes. On the other hand, the weakest spot of their game are volleys and serve. The players were able to estimate their strengths and weaknesses in almost all cases. In terms of technique, each player has a different stroke as their best one. It does not apply that the player with the best tennis technique reaches the highest game level. The imbalance between the correctness of the technique and game level among chosen players is probably caused by psychic factor. Key words: tennis, International Tennis Number (ITN), technique of tennis strokes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Skokanová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Skokanová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Skokanová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kočíb 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 153 kB