velikost textu

Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na osvobozená plnění a možnosti snížení daně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na osvobozená plnění a možnosti snížení daně
Název v angličtině:
Personal income tax with the focus on tax exemptions and possibilities of tax reductions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dana Abrahamová
Vedoucí:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
198903
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň z příjmů fyzických osob, Daňová optimalizace, Osvobozená plnění
Klíčová slova v angličtině:
Personal income tax, Tax optimisation, Tax exemptions
Abstrakt:
Abstrakt Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na osvobozená plnění a možnosti snížení daně Diplomová práce se zabývá problematikou daně z příjmu fyzických osob. Zaměřena je zejména na možnosti snížení daně nebo daňového základu a na osvobozená plnění. Práce je členěna do šesti kapitol. Od obecného pojetí daní přes historický daňový exkurs je první kapitola završena charakteristikou daňového práva. Druhou kapitolu autorka věnovala dani z příjmu, zejména pak její charakteristice a zákonné úpravě. Právní úprava daní z příjmů je aktuálně obsažena v jediném zákoně, a to v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nebylo tomu ale tak vždy, a proto je žádoucí zmínit i zákonnou úpravu předchozí, která byla naopak značně roztříštěná. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný zákon je účinný již téměř třicet let, prošel mnohými právními úpravami většího či menšího rozsahu. Autorka je zmiňuje napříč prací v souvislosti s konkrétní problematikou, případně pro srovnání se starší právní úpravou. Kapitola třetí se týká teoretického pohledu na daně. Autorka se zde zabývá jak vlastnostmi daní v obecné rovině, tak i vlastnostmi daně z příjmu. V této části práce je pojednáno i o rozpočtovém určení daní, neboť jednou z vlastností daní je jejich odvod do státního rozpočtu. Neméně teoretická je i čtvrtá kapitola, neboť se zabývá funkcemi daní. Konstrukční prvky daně jsou tématem páté kapitoly, v níž se autorka věnuje jednotlivým prvkům a srovnává názory různých autorů na jejich členění. Vychází z nejčastěji se vyskytujícího názoru, a tedy, že mezi konstrukční prvky daně obecně patří subjekt, objekt, daňový základ a sazba daně. Do podkapitoly „5.3. Základ daně“ jsou zařazeny jednak tzv. „Výdaje uplatněné paušálem“ a „Daň stanovená paušální částkou“, neboť zde se jedná o specifické stanovení daňového základu či daně samotné. Nosným pilířem práce je šestá kapitola, kde se autorka detailně zaobírá jednotlivými možnostmi jak snížit daňový základ či daň samotnou, a to jak v hmotněprávním, tak procesněprávním ohledu, a plněními, které jsou od daně osvobozeny. Vzhledem k tomu, že zákon je mnohokrát novelizován, v důsledku čehož je dosti nepřehledný, bylo nutné jednotlivé instituty nejprve rozdělit do podkapitol, v jejichž obsahu se jim autorka podrobně věnuje. Pro ilustraci, případně pro srovnání s předchozí právní úpravou, autorka zmiňuje konkrétní případy či judikaturu. V závěru práce autorka hodnotí aktuální právní úpravu, apeluje na její nepřehlednost v důsledku častých legislativních změn. Pro ilustraci a případnou zákonodárnou inspiraci je vnitrostátní právní úprava konkrétních daňových institutů srovnávána se zahraniční nebo starší českou právní úpravou. Autorka ve své práci dochází k nutnosti provedení komplexní novely právní úpravy daní z příjmů a poukazuje na populistické návrhy a politická rozhodnutí vedení tohoto státu, které nepřispívají k právní jistotě daňových subjektů, odrazují podnikatele od podnikání a v neposlední řadě činí podnikatelské a daňové prostředí méně atraktivním pro zahraniční investory. Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, daňová optimalizace, osvobozená plnění
Abstract v angličtině:
Abstract Personal income tax with the focus on tax exemptions and possibilities of tax reductions This thesis deals with the problematics of the personal income tax. The focus of this thesis is on possibilities of reductions of the tax or the tax base and on tax exemptions. The thesis is divided into six chapters. The first chapter explains the general concept of taxes, the history of taxes and the characteristics of the tax law. The author devoted the second chapter to the income tax, especially to its characteristics and its statutory regulation. Nowadays all regulation of the personal income tax is contained in one act, Act no. 586/1992 Coll., Income Tax Act. However, in the past the situation was different and therefore it is necessary to mention also the previous regulation, which was scattered into several acts and other legal regulations. The present Income Tax Act has been valid and effective for almost thirty years and it has been amended to a greater or smaller degree several times. The author mentions these amendments in connection with particular issues throughout the whole thesis in order to compare the present and the previous regulation. The third chapter deals with the theoretical view of taxes. The author writes about the characteristics of taxes in general and also about the special characteristics of the personal income tax. This part of the thesis explores also the budgetary allocation of taxes because one of the features of taxes is that they are paid to the state budget. The fourth chapter is theoretical as well because it deals with functions of taxes. The topic of the fifth chapter are the structural components of a tax. The author devoted this chapter to the particular structural components of taxes and she compares views of various authors on their classification. The author based her analysis on the most frequent opinion that the structural components of the taxes contain: the taxpayer, the subject matter of the tax, the tax base and the tax rate. The subchapter „5.3 The tax base“ includes both the so called „The expenses taxed in a lump-sum amount” and „The tax set by a lump-sum amount” because it is a specific form of setting the tax base or the tax itself. The pivotal part of the thesis is the sixth chapter where the author analyses in detail each possibility how to reduce the tax base or the tax itself. This analysis explores the possibilities from the procedural and substantive law point of view and from the point of view of performances which are exempted from taxation. Due to the fact that the Act has been amended several times, which has made it cluttered, it was necessary first to divide all institutes into subchapters, where the author described and analysed these institutes in detail. The author mentions particular cases or quotes judicial decisions and practice of the courts to elucidate the institutes or to compare them with the previous statutory regulation. In the final part of the thesis the author considers the present statutory regulation and she highlights its unorganized and unclear structure, which is the outcome of frequent amendments. The Czech statutory regulation of tax institutes is compared with the foreign regulation or with the previous Czech one to provide examples or inspiration for a potential statutory improvement. The author sums up that it is necessary to make a comprehensive amendment of the current legislation concerning the personal income taxes and she mentions populistic proposals and political decisions of the government of the Czech Republic, which add to legal uncertainty of taxpayers, discourage entrepreneurs from undertaking business and last but not least drive away potential foreign investors. Keywords: Personal income tax, Tax optimisation, Tax exemptions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Abrahamová 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Abrahamová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Abrahamová 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Pavlína Vondráčková 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB