velikost textu

Interakce rodič – dítě s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce rodič – dítě s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
Interaction parent-child with autistic spectrum disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Župová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Šporclová
Oponent:
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
198901
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interakce rodič-dítě s PAS|sociální dovednosti|sociálně-komunikační vzájemnost|sociálně-emoční reciprocita|hra předškolního dítěte|předškolní dítě s PAS
Klíčová slova v angličtině:
interaction parent-child with ASD|social skills|social reciprocity|reciprocity in social communication|reciprocal-social behavior|play of preschool child|preschool child with ASD
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem diplomové práce je interakce rodič-dítě s PAS. V teoretické části je věnována pozornost psychickému vývoji neurotypického dítěte v předškolním věku a dítěte s PAS v oblastech sociálních dovedností, řeči a hry. Důraz je kladen na sociálně-emočně-komunikační reciprocitu v kontaktu rodič-dítě. Další kapitola je věnována specifikům výchovy dětí s PAS. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum s cílem prozkoumat individuální variabilitu sociálně-komunikačního chování v dyadické interakci rodič-dítě s PAS. Pomocí pořízených videozáznamů byly analyzovány sociálně reciproční dovednosti, frekvence a kvalita vzájemných interakcí a iniciace kontaktu ze strany dítěte i jeho reakce na navázání kontaktu ze strany rodiče. Zvláštní pozornost byla u dětí věnována zrakovému kontaktu. Výstupem práce jsou praktická doporučení pro matky, podrobné kvalitativní analýzy pozorovaných interakcí a detailnější popis sociálně-komunikačního chování dětí s PAS. Klíčová slova: interakce rodič-dítě s PAS, sociální dovednosti, sociálně-komunikační vzájemnost, sociálně- emoční reciprocita, hra předškolního dítěte, předškolní dítě s PAS 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of this diploma thesis is Interaction between parent and child with autistic spectrum disorder. The theoretical part is about mental development neurotypical preschool child and child with ASD, focused on social skills, speech and play. Emphasis is placed on reciprocity in parent-child socio-communication interaction. Next chapter is devoted to the specifics of raising a child with ASD. Empirical part contains qualitative research to investigate individual variability in social-communication behaviour in dyadic interaction parent-child with ASD. Videos were taken from which the socio-reciprocal skills, frequency and quality of interactions and initiation of contact on the part of the child and its response to parental initiation were analysed. Special attention was paid to making eye contact. The output of the thesis is practical recommendations for mothers, detailed qualitative analyses of observed interactions and a more detailed description of the socio-communicative behaviour of children with PAS. Keywords: interaction parent-child with ASD, social skills, social reciprocity, reciprocity in social communication, reciprocal-social behavior, play of preschool child, preschool child with ASD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Župová 5.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Župová 3.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Župová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Župová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Šporclová 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 153 kB