velikost textu

Využití dramatické výchovy v hodinách literární výchovy ve 2. třídě ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití dramatické výchovy v hodinách literární výchovy ve 2. třídě ZŠ
Název v angličtině:
Use of Drama in Education in lessons of Literary Education in 2nd class of the Primary School.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Hájková
Vedoucí:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radmila Svobodová
Id práce:
198890
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dramatická výchova, metody a techniky, hry a cvičení, výuka, literární výchova, RVP, pohádka s ponaučením, příprava hodin, ověření v praxi, reflexe
Klíčová slova v angličtině:
Drama in Education, methods and strategies, games and excercises, teaching, Literary in education, Framework Education Programme for Elementary Education , fairy tale with lesson, preparation of the lessons, realization, reflection.
Abstrakt:
NÁZEV: Využití dramatické výchovy v hodinách literární výchovy ve 2. třídě ZŠ AUTOR: Lenka Hájková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra primární pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá využitím dramatické výchovy v hodinách literární výchovy ve 2. třídě základní školy. Srovnává dvě druhé třídy na základní škole k porozumění hlavní myšlenky v pohádkách s ponaučením skrz dramatickou výchovu a metodou čtení s otázkami. Teoretická část je zaměřena na dramatickou výchovu, na její metody, techniky, průpravné hry a cvičení, RVP a literární výchovu. Základem praktické části byla realizace 5 vyučovacích hodin v dramatické výchově a 5 vyučovacích hodin literární výchovy ve dvou druhých třídách na 5 pohádkách s ponaučením. Po 14 dnech následoval test a zjištění, zda dramatická výchova přispívá v hodinách literárních ke zlepšení a pochopení látky. KLÍČOVÁ SLOVA: Dramatická výchova, literární výchova, příprava hodin, ověření v praxi, reflexe
Abstract v angličtině:
TITLE: Use of Drama in Education in lessons of Literary Education in 2nd class of the Primary School AUTHOR: Lenka Hájková DEPARTMENT: Primary Education Department SUPERVISOR: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. ABSTRACT: This diploma thesis deals with the use of drama education in classes of literary education in the 2nd grade of elementary school. It compares two second classes at elementary school to understanding the main idea in fairy tales through dramatic education and the method of reading with questions. The theoretical part is focused on drama education, its methods, techniques, preparátory games and exercises, Framework Educational Program and literary education. The basis of the practical part was the realization of 5 lessons in dramatic education and 5 lessons of literary education in two second classes on 5 fairy tales with lessons. After 14 days, a test was conducted to determine whether dramatic education contributed in literary classes to improving and understanding the substance. KEYWORDS: Drama in Education, Literary in Education, preparation of the lessons, realization, reflection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Hájková 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Hájková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Hájková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radmila Svobodová 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB