velikost textu

Náboženská obec Církve československé husitské z perspektivy diakonické a pastorační služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženská obec Církve československé husitské z perspektivy diakonické a pastorační služby
Název v angličtině:
The Religious Community of the Czechoslovak Hussite Church from the perspective of its diaconal and pastoral work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Šlancová
Vedoucí:
Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Oponent:
Ladislav Beneš, Dr.
Id práce:
198872
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předkládaná diplomová práce si klade za cíl identifikovat klíčové aspekty sborové diakonie a pastorační služby v konkrétní náboženské obci Církve československé husitské a rozkrýt, jakým způsobem probíhá v této oblasti spolupráce náboženské obce s okolním společenským prostředím. Nejprve je představena Církev československá husitská, a to zejména ze společenského hlediska. Dále se práce věnuje místní organizační jednotce této církve a tou je náboženská obec. Posléze se přesouvá do oblasti diakonické a pastorační služby, a to zejména z pohledu Církve československé husitské. Výzkumná část práce následně pojednává o konkrétní náboženské obci. Pozornost je věnována tomu, jak je v tomto křesťanském společenství představována diakonická a pastorační služba. To může ve svém výsledku pomoci s vyjasněním termínu sborové diakonie a s vyjasněním vztahu diakonické a pastorační služby. Za tématem diplomové práce pak stojí také praktický zájem zjistit, zda mohou církve a lidé v nich prostřednictvím diakonické a pastorační služby vytvářet prostor pro spolupráci v místě, kde působí. Klíčová slova Církev československá husitská, náboženská obec, diakonická služba, pastorační služba, spolupráce.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this diploma thesis is to identify the key aspects of local church diaconia and pastoral ministry in the particular parish community of the Czechoslovak Hussite Church and to show how the religious community cooperates with the surrounding social environment. First, the Czechoslovak Hussite Church is introduced, especially from the social point of view. Then the thesis deals with the local organizational unit of this church - parish community. Then the thesis moves to the field of diaconal and pastoral ministry, especially from the perspective of the Czechoslovak Hussite Church. The research part of the thesis deals with the particular parish community. Attention is paid to how diaconal and pastoral ministry is represented in this Christian community. This can help clarify the term local church diaconia and clarify the relationship between diaconal and pastoral ministry. Behind the topic of the thesis is also a practical interest in finding out whether churches and their members can create space for cooperation in the local community by means of diaconal and pastoral ministry. Keywords Czechoslovak Hussite Church, parish community, diaconal ministry, pastoral ministry, cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Šlancová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Šlancová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Šlancová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Klvačová, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Mašková, Ph.D. 154 kB