velikost textu

Fenomén kuřáctví mezi armádou a civilním sektorem ve 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén kuřáctví mezi armádou a civilním sektorem ve 20. století
Název v angličtině:
Phenomenon of the smoking between an army and civilian sector in the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Lundák
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Id práce:
198871
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
válka|tabák|cigareta|kuřáctví|armáda|společnost|20. století
Klíčová slova v angličtině:
war|tobacco|cigarette|smoking|army|society|20th century
Abstrakt:
Abstrakt Téma kuřáctví ve 20. století nebylo do dnešní doby příliš zpracováno, obzvláště pak v českém prostředí. Vůbec pak neexistují práce, které by braly v potaz různé vlivy – armádní prostředí, propagandu, reklamu a další. Tato diplomová práce si proto dává za cíl alespoň částečně zpracovat tento ignorovaný fenomén v daném časovém úseku. Věnuje se především jeho vývoji ve vztahu ke státu a společnosti, se speciálním zřetelem k válečným konfliktům a vojákům obecně. Zkoumání archivních pramenů, lékařských statistik, legislativy či předpisů kombinuje se svědectvím pramenů osobní povahy, fotografiemi a dochovanými obrazovými materiály. Vše je také doplněno poznatky z oblastí medicíny, sociologie či psychologie. Klíčová slova válka; tabák; cigareta; kuřáctví; armáda; společnost; 20. století
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of smoking in the 20th century wasn’t properly researched yet, especially in Czech Republic. Publications that would take into account any influences like army environment, propaganda, advertisement and other, are basically non-existent. This thesis is aimed to cover at least a part of this neglected phenomenon in a given period of time. It pursues mostly the relationship between smoking and the state or society, with special attention to conflicts and soldiers in general. The research of archive sources, medical statistics, legislation or regulations is combined with the testimony of sources of a personal nature, photographs and preserved visual materials. It will also be supplemented by findings from the fields of medicine, sociology and psychology. Keywords war; tobacco; cigarettes; smoking; army; society; 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Lundák 3.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Lundák 8.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Lundák 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Lundák 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Randák, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 154 kB