velikost textu

Rehabilitace prospektivní paměti u pacientů s poškozením mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rehabilitace prospektivní paměti u pacientů s poškozením mozku
Název v angličtině:
Rehabilitation of prospective memory in patients after brain injury
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dagmar Novotná
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
Id práce:
198857
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prospektivní paměť|paměť|získané poškození mozku|trénink prospektivní paměti|kognitivní rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
Prospective memory|memory|acquired brain injury|training of prospective memory|cognitive rehabilitation
Abstrakt:
Abstrakt: Prospektivní paměť je velmi důležitá pro fungování člověka v každodenním životě. U pacientů s poškozením mozku bývá často prospektivní paměť, tedy schopnost zapamatovat si to, co by chtěli v budoucnu udělat a ve správný čas si na tento záměr vzpomenout, narušena. Rehabilitace a trénink prospektivní paměti se v literatuře liší, stejně jako výsledky její účinnosti. Diplomová práce se zabývá problematikou prospektivní paměti a její rehabilitací u osob se získaným poškozením mozku. Cílem práce je vytvořit shrnutí dosavadních poznatků o prospektivní paměti, návrh a realizace tréninkového programu prospektivní paměti s pacienty se získaným poškozením mozku. Teoretická část práce shrnuje základní informace o prospektivní paměti, jejím dělení a přehled teorií. Důležitou část práce tvoří přehled metod pro diagnostiku prospektivní paměti. Závěr teoretické části práce je věnován i různým způsobům rehabilitace prospektivní paměti. Empirická část představuje teoretická východiska pro rehabilitaci kognitivních funkcí, na jejichž základě byl vytvořen tréninkový program prospektivní paměti, který byl následně testován s pacienty se získaným poškozením mozku. Součástí práce je i podrobný manuál pro trénink prospektivní paměti. Účinnost tréninkového programu byla měřena pomocí testu prospektivní paměti MIST a dotazníkem každodenní paměti EMQ-R. Interpretace výsledků proběhla na základě vizuální i statistické analýzy a rozhovorů s účastníky. V závěru práce jsou uvedeny limity studie a doporučení pro další práci. Klíčová slova: Prospektivní paměť, paměť, získané poškození mozku, trénink prospektivní paměti, kognitivní rehabilitace
Abstract v angličtině:
Abstract: Prospective memory is very important for everyday life of all people. Patients with brain injury often have problems with their prospective memory, the ability to remember what they would like to do in the future and to remember that intention at the right time. Rehabilitation and prospective memory training differ in the literature as well as its efficacy results. The thesis deals with the issues of prospective memory and its rehabilitation with people with acquired brain injury. The aim of this work is to create a summary of existing knowledge about prospective memory, design and implementation of prospective memory training program with patiens with acquired brain injury. The theoretical part of the thesis summarizes basic information about prospective memory, its division and overview of theories. An important part of the thesis is an overview of methods for prospective memory diagnostics. The end of the theoretical part of thesis is about different ways of rehabilitation prospective memory. The empirical part presents the theoretical basis for the cognitive rehabilitation. On this basis a prospective memory training was developed and subsequently tested with patiens with acquired brain injury. The thesis also includes a detailed manual for prospective memory training. The effectivness of the training program was measured by Prospective memory Test (MIST) and the Everyday Memory Questionnaire – Revised (EMQ- R). The interpretation of results was based on visual and statistical analysis and interview with all participants. At the end of the thesis the limits of study had been critically evaluated. The recommendations for further work is also part of the end of the thesis. Keywords: Prospective memory, memory, acquired brain injury, training of prospective memory, cognitive rehabilitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Novotná 4.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dagmar Novotná 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Novotná 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Novotná 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 153 kB