velikost textu

Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství
Název v angličtině:
Fear and anxiety of patients during invasive procedures performed by nursing students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iryna Sosnina
Vedoucí:
Mgr. Miloš Mauer
Oponent:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Id práce:
198852
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda pacienti mají strach a obavy při provádění invazivního výkonu studentem. V případě, že ano, zda intenzita tohoto strachu je větší, když výkon provádí student než když stejný výkonu provádí zkušená zdravotní sestra. Dále bych chtěla zjistit, zda pacienti chtějí z různých důvodů studenta odmítnout a zda k tomu mají odvahu. Do jaké míry při podepisování souhlasu o účasti studentů rozumí tomu, co budou studenti smět provádět a zda vědí, že mohou informovaní souhlas později odvolat. Bakalářská práce bude zpracována především jako výzkumná studie formou semistrukturovaného rozhovoru, který obsahuje kvalitativní a kvantitativní část. V teoretické části budu popisovat emoce, strach a úzkost v souvislosti z bolesti, která pacienta doprovází během invazivního výkonu prováděného studentem. Nejvíce se zaměřím na strach obecně, jeho projevy a vliv na pacientovo zdraví. Dále také zmíním téma podpisu informovaného souhlasu s přítomností studentů ve vztahu k principům lékařské etiky.
Abstract v angličtině:
The aim of my bachelor thesis is to find out whether the patient has a fear and anxiety when treated by the students, and how it affects his or her psychological comfort. Next, find out if the patients want to refuse it for different reasons, and if they have the courage to do so. How much when signing the consent about a student participation, understand what the students can do and if they know they can later withdraw this informed consent. The bachelor thesis will be elaborated mainly as a research study in the form of semi- structured interview, which contains a qualitative and quantitative part. In the theoretical part, I will describe emotions, fear and anxiety in connection with the pain that accompanies, the patient during invasive procedure performed by the student. I will focus most on the fear in general, its manifestations and the effect on the patient's health. I will mention the topic of signing informed consent with the students presence in a relation to the principles of a medical ethics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iryna Sosnina 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iryna Sosnina 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iryna Sosnina 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miloš Mauer 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB