velikost textu

Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík
Název v angličtině:
Strategic project plan of Letní tábor & Honzík
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Dvořák
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Markéta Pecinová
Id práce:
198847
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strategický management, analýza podniku, podnikatelský záměr, finanční analýza, děti, plánování, strategie, realizace projektu, zážitkové sportovní a táborové hry
Klíčová slova v angličtině:
strategic management, business analysis, business plan, financial analysis, children, planning, strategy, project realization, adventure sports and camp games
Abstrakt:
Abstrakt Název: Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a reálného strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který bude v závěru práce porovnán se skutečností. Metody: Je provedena marketingová situační analýza, kdy jsou na základě SWOT analýzy identifikovány klíčové faktory a určena strategická východiska. Zjištěné výsledky jsou implementovány do metody BSC, která slouží k naplnění a realizaci zvolené strategie. Práce pracuje se strategickou mapou, která umožňuje vzájemné pochopení vztahů mezi jednotlivými strategickými cíly. Dále je v této diplomové práci využita metoda analýzy textů, dokumentů a monitoring, zejména pro oblast sociálních sítí. Výsledky: Na základě analýzy SWOT a určení jednotlivých strategických cílů firmy pomocí metody BSC byl utvořen strategický plán projektu letního tábora. Pro zajištění existence projektu v budoucích letech bylo stěžejním parametrem dosažení ziskovosti projektu a spokojených zákazníků. Oba tyto parametry byly na základě zjištěných výsledků naplněny. Klíčová slova: strategický management, analýza podniku, podnikatelský záměr, finanční analýza, děti, plánování, strategie, realizace projektu, zážitkové sportovní a táborové hry
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Strategic project plan of Letní tábor & Honzík Objective: The main aim of this diploma thesis is to create quality and realistic strategic plan of the project Letní tábor & Honzík. The strategic plan will be compared with reality at the end of the project. Methods: The diploma thesis deals with marketing situational analysis. Key factors and strategic starting points are determined from SWOT analysis. The results are implemented into the BSC method, which serves to accomplish and implement the chosen strategy. The diploma thesis works with a strategic map that enables understanding of the relations between the individual strategic objectives. This thesis also uses the method of text analysis, documents and monitoring, especially for the area of social networks. Results: The strategic plan of the summer camp project was created based on the SWOT analysis and the determination of the company's strategic goals using the BSC method. Achieving the project's profitability and satisfied customers is essential to ensure the project's existence in future years. Both of these objectives were achieved. Keywords: strategic management, business analysis, business plan, financial analysis, children, planning, strategy, project realization, adventure sports and camp games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Dvořák 2.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Dvořák 599 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Dvořák 344 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Dvořák 270 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pecinová 413 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 153 kB