velikost textu

Psychologické profilování pachatelů mnohonásobných vražd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické profilování pachatelů mnohonásobných vražd
Název v angličtině:
Psychological profiling of multiple murderers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Hromádková
Vedoucí:
doc. JUDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
198835
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psychologické profilování, pachatel, mnohonásobná vražda
Klíčová slova v angličtině:
Psychological profiling, offender, multiple murder
Abstrakt:
Psychologické profilování pachatelů mnohonásobných vražd Abstrakt V textu mé diplomové práce bych ráda shrnula základní poznatky o psychologickém profilování, zjistila, zda existují určité všeobecně dané standardy pro profilujícího odborníka, které jej opravňují účastnit se vyšetřování trestných činů, ukázala, že profilování není pouhým intuitivním postupem, ale opírá se i o vědecké poznatky, popsala roli, kterou hraje psychologické profilování v rámci vyšetřování trestných činů, zda v tomto procesu je důležité, aby profilující odborník znal informace i o oběti trestného činu a nejen o pachateli, zjistila, jaké konkrétní informace musí psychologický profil vyšetřovateli poskytnout, aby představoval skutečně užitečný nástroj k dopadení pachatele, zhodnotila jeho možnosti a meze a nastínila jeho využití v rámci vyšetřování mnohonásobných vražd, konkrétně sériových vražd a v neposlední řadě shrnula úspěšnou praktickou aplikaci psychologického profilování v praxi. Diplomovou práci jsem rozdělila celkem do pěti částí. V první části se zabývám shrnutím základní poznatků o obsahu pojmu psychologického profilování, stručnému vývoji profilování, jak v zahraničí, tak u nás v České republice a závěrem bych se ráda věnovala nedostatečnosti právního zakotvení tohoto pojmu v České republice. V druhé části se věnuji alternativním přístupům kriminálního profilování, ať už přístupu uplatňovanému FBI, tak britskému přístupu založeného Davidem Canterem, geografickému profilování a v neposlední řadě německému přístupu Operativní analýzy případu. V další části se zaměřuji na konkrétní proces vytváření psychologického profilu, na východiska a zdroje, které jsou nezbytné a které musí být pro profilujícího odborníka k dispozici, jaké výstupy, tedy psychologické profily mohou z tohoto procesu, vzniknout, co je bezpochyby obsahem psychologického profilu, jinými slovy, jaké náležitosti takový profil musí obsahovat, aby byl při vyšetřování maximálně užitečný, zabývám se též rolí oběti a závěrem se zmiňuji o počítačových analytických systémech, bez kterých by v dnešní době byla tato činnost o poznání komplikovanější. Ve čtvrté části se snažím zjistit rozdíl mezi jednotlivými druhy mnohonásobných vražd, neboť laická veřejnost často tyto pojmy zaměňuje, snažím se vyzdvihnout nutnost zavedení nového pojmu sériová masová vražda, věnuji se konkrétněji profilování sériových vražd, uvádím konkrétní výzkum, který byl proveden na vzorku sériových vrahů a vražedkyň, který se snažil prokázat společné charakteristiky těchto mnohonásobných pachatelů, a tak vyvrátil některé mýty, které o sériových vrazích panují a jako příklad užití profilování v praxi podrobněji rozebírám případ ruského sériového vraha Andreje Romanoviče Čikatila, v rámci vyšetřování jeho spáchaných trestných činů, bylo též psychologické profilování úspěšně užito. V závěrečné kapitole se zabývám limity profilování a možnostmi, které profilování poskytuje, snažím se popsat, jaká je míra přesnosti a spolehlivosti psychologického profilu, jak probíhá konkrétní proces, ve kterém se profilovač snaží jednotlivé trestné činy propojit na základě podobných charakteristik činů a dokázat tak, že byly spáchány jedním pachatelem a závěrem se též snažím nastínit možný budoucí vývoj tohoto vyšetřovacího nástroje. Jsem si vědoma, že je převážně prací teoretickou, ve které užívám především metodu srovnávací a metodu analýzy.
Abstract v angličtině:
Psychological profiling of multiple murderers Abstract In my diploma thesis, I would like to summarize the basic knowledge of psychological profiling, to find out whether there are certain generally established standards for profiling experts that entitles them to participate in criminal investigations. I want to show that profiling is not just an intuitive procedure, I want to find out the role of psychological profiling in criminal investigations, whether it is important in this process for the profiling expert to know information about the victim of the crime and not only about the offender, to find out what specific information the psychological profile must provide to the investigator to be a useful tool to catch the offender, evaluate its possibilities and limits and outlined its use in the investigation of multiple murders, namely serial murders and last but not least, summarize the successful practical application of psychological profiling in practice. I divided the thesis into five parts. In the first part I deal with a summary of basic knowledge about the content of psychological profiling, a brief development of profiling, both abroad and in the Czech Republic and finally I would like to address the lack of legal anchoring of this concept in the Czech Republic. In the second part I deal with alternative approaches of criminal profiling, both the approach applied by the FBI and the British approach established by David Canter, geographic profiling and last but not least the German approach of Operational Case Analysis. In the next section I focus on the specific process of creating a psychological profile, the bases and resources that are necessary and which must be available for the profiling expert, to create psychological profiles, what is undoubtedly the content of the psychological profile, in other words, what particulars such a profile must contain in order to be most useful in the investigation, I also deal with the role of the victim and finally mention computer analysis systems, which are very helpful during this procedure. In the fourth part I try to find out the difference between types of multiple murders, because the general public often confuses these terms, I try to emphasize the need to introduce a new concept of serial mass murder, I focus more specifically on serial murders, I present specific research about the murderers, in which criminal law specialist tried to prove the common characteristics of these multiple offenders, and refuted some of the myths that exist about serial killers. I analyze in detail the case of Russian serial killer Andrei Romanovich Chikatilo in investigating his crimes was also psychological profiling successfully used. In the final chapter I deal with the limits of profiling and the possibilities that profiling provides, I try to describe the degree of accuracy and reliability of the psychological profile, the specific process in which the profiler tries to link individual crimes based on similar characteristics of acts, that they were committed by one perpetrator, and in conclusion, I also try to outline the possible future development of this investigation tool. I am aware that it is mostly theoretical work in which I mainly use the comparative method and the method of analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Hromádková 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Adéla Hromádková 360 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Hromádková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Hromádková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ludmila Čírtková, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB