velikost textu

Podoby mecenášství v českém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoby mecenášství v českém prostředí
Název v angličtině:
Forms of Patronage in Czech Environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Vrbová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
198817
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mecenáš, mecenášství, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Klíčová slova v angličtině:
patron, patronage, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Abstrakt:
Anotace Diplomantka zpracuje mezioborovou syntézu o významu mecenášství v dějinách českého výtvarného umění. Jádrem práce bude analýza zvoleného fenoménu prostřednictvím čtyř případových studií, věnovaných vybraným osobnostem, které reprezentují různé časové horizonty a různé typy mecenátu: Josefu Hlávkovi, Václavu Špačkovi ze Starburgu, Augustu Švagrovskému a Pavlu Vašíčkovi. Jádrové kapitoly připraví jednak kritické vyrovnání s dosavadní literaturou, jednak obecnější expozice předmětu práce. Případové studie pak zobecní a shrne závěrečná kapitola, která stanoví specifika mecenášství v českém prostředí. Součástí práce bude obrazová příloha. Klíčová slova mecenáš, mecenášství, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Abstract v angličtině:
Abstract The author of this diploma thesis will conduct an interdisciplinary synthesis about signficance of patronage in history of Czech art. The core of the thesis will be an analysis of the chosen phenomenon through four case studies dedicated to selected personalities, who represent different eras and different forms of patronage: Josef Hlávka, Václav Špaček ze Starburgu, August Švagrovský and Pavel Vašíček. Main chapters will prepare critical evaluation of existing literature as well as general exposition of the subject of the thesis. Case studies will be genereallised and sumarized in the final chapter, which will define specifics of patronage in Czech environment. Picture attachment will be a part of the thesis. Keywords patron, patronage, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Vrbová 2.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Vrbová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Vrbová 313 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Vrbová 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 154 kB