velikost textu

Aktualizace dat land use katastrální evidence s využitím družicových dat Sentinel-2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktualizace dat land use katastrální evidence s využitím družicových dat Sentinel-2
Název v angličtině:
Updating of land use cadastral records using satellite data Sentinel-2
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Šaffová
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
198812
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Aktualizace dat land use katastrální evidence s využitím družicových dat Sentinel-2 Abstrakt Cílem práce je navrhnout metodický postup, který bude klasifikovat vybrané třídy land use s přesností vyšší než 80 %. Konstruovaný metodický postup bude mít za úkol detekovat rozpor mezi land use vykazovaným v katastrální evidenci a skutečným stavem v krajině určeným pomocí klasifikace dat Sentinel-2. Klasifikace tříd zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty, sady a vinice) je řešena v této práci pomocí multitemporálních dat Sentinel-2 s využitím metod objektové klasifikace (OBIA). První část práce je zaměřena na literární úvod do problematiky řešeného tématu. Druhá část je věnována samotnému procesu tvorby metodického postupu pro objektovou klasifikaci tříd land use, kdy jsou experimentální činností a prahováním definovány parametry klasifikace. Výsledky práce jsou porovnávány a hodnoceny pomocí celkové přesnosti a chybových matic jednotlivých výsledných klasifikací, při kterých byl využit vytvořený algoritmus. Klíčová slova: katastrální evidence, multitemporální družicové snímky, objektově- orientovaná klasifikace, Sentinel-2, zemědělský půdní fond
Abstract v angličtině:
Updating of land use cadastral records using satellite data Sentinel-2 Abstract The aim of the project is to propose a methodical procedure which will classify selected land use classes with an accuracy of more than 80 %. Constructed methodical procedure will have the task of detecting the discrepancy of land reported in the cadastral records with the real state in the landscape identified by satellite Sentinel-2 data classification. Classification of agricultural land classes (arable land, permanent grassland, orchard and vineyards) is solved in this project using multitemporal data Sentinel-2 using object classification methods. The first part of thesis focuses on the literary introduction to the topic of the theme. The second part is devoted to the process of creating a methodical procedure for object classification of land use classes, where parameters are defined by experimental activity and thresholds of the defined classification. The results of the work are compared and evaluated using the overall accuracy and error matrices of the classification using the developed algorithm. Keywords: cadastral records, multitemporal satellite imagery, object-base classification, Sentinel-2, agricultural land resources
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šaffová 2.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Šaffová 11.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šaffová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šaffová 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 152 kB