velikost textu

Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské
Název v angličtině:
Impact of 14th century phonetic and phonological changes in progress on the Dresden Bible
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anastasia Rozhkova
Vedoucí:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Id práce:
198792
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium (CJS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Drážďanská bible|stará čeština|staročeský překlad bible|diftongizace|staročeské přehlásky
Klíčová slova v angličtině:
Dresden Bible|Old Czech|Old Czech Bible translation|diphthongization|Old Czech umlauts
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je věnována popisu promítnutí probíhajících hláskoslovných změn 14. století do grafiky Bible drážďanské, jednoho z prvních opisů nejstaršího úplného staročeského překladu bible. Pro výzkum jsme vybrali tři staročeské hláskoslovné změny: diftongizace ó > uo (a sporadickou změnu o > uo) a dvě staročeské přehlásky ’u > i (a ’ú > í) a ’o > ě (a ’ó > ie). Základem pro excerpci jsou transliterované texty v edici Staročeská Bible drážďanská a olomoucká. Zaměřujeme se na výzkum hláskoslovných změn na základě přesného počtu původních a nástupnických podob, abychom podali přesnější popis těchto změn a ověřili případnou existenci statisticky signifikantních rozdílů. Pro tyto účely byly vyexcerpované doklady manuálně otagovány a roztříděny (za pomocí statistických funkcí COUNTIF a COUNTIFS) v programu Microsoft Excel 2007. Jejich statistické zpracování bylo provedeno za použití statistické online kalkulačky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is devoted to the description of the projection of 14th century phonetic and phonological changes in progress onto the graphics of the Dresden Bible, one of the first copies of the oldest complete Old Czech translation of the Bible. For the research we chose three old Czech phonetic and phonological changes: diphthongization ó > uo (and an irregular change o > uo) and two Old Czech umlauts ’u > i (and ’ú > í) and ’o > ě (and ’ó > ie). The basis for the excerption were transliterated texts in the edition Staročeská Bible drážďanská a olomoucká. In our work we focus on the research of phonetic and phonological changes on the basis of the exact number of original and incoming forms in order to give a more accurate description of these changes and to verify the possible existence of statistically significant differences. For this purpose, the words excerpted were manually tagged and sorted out (using the COUNTIF and COUNTIFS statistical functions) in the Microsoft Excel 2007. Their statistical processing was carried out with the help of a statistical online calculator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anastasia Rozhkova 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Anastasia Rozhkova 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anastasia Rozhkova 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anastasia Rozhkova 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 152 kB