velikost textu

Využití subfosilních perlooček v paleoekologických rekonstrukcích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití subfosilních perlooček v paleoekologických rekonstrukcích
Název v angličtině:
Subfossil Cladocera as a powerful tool for paleoecological reconstruction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Bubenková
Vedoucí:
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Id práce:
198783
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subfosilní cladocera, paleoekologie, rekonstrukce
Klíčová slova v angličtině:
subfossil cladocera, paleoecology, reconstruction,
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je literární rešerše shrnující využití subfosilních perlooček v paleoekologických rekonstrukcích. Cílem této práce je představení subfosilních perlooček jako silného nástroje, kterým lze podrobně zkoumat celý historický vývoj jezer a sledovat významné změny, kterými byly postupem času formovány. Dále je zde kriticky zhodnoceno několik nejčastějších postupů rekonstrukcí vlivu změn klimatu, výšky hladiny, acidifikace a trofie, které se často setkávají s mnoha problémy. Důležitá je správná interpretace výsledků, jelikož všechny faktory ve vodním prostředí jsou navzájem provázané a je tedy nutné vyhnout se zjednodušujícím závěrům. Navzdory určitým pochybám jsou subfosilní perloočky významnou součástí paleoekologických rekonstrukcí, s mnoha možnými aplikacemi v budoucím výzkumu. Klíčová slova: subfosilní Cladocera, paleoekologie, rekonstrukce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is a literature review documenting the usage of subfossil Cladocera in paleoecological reconstruction. Its aim is to argue for subfossil Cladocera as an effective means of studying historical evolution of lakes and identifying significant processes which formed them over time. Furthemore, this literature review critically evaluates some of the most common approaches to reconstructing changes in climate, water levels, acidification, and eutrophication, and numerous issues they often encouter. The correct interpretation is vital because all the factors in the aquatic environment are connected. Despite some debate, subfossil Cladocera are an important aspect of paleoecological reconstructions with much possible utilization in future research. Key words: subfossil Cladocera, paleoecology, reconstruction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Bubenková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Bubenková 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Bubenková 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 153 kB