velikost textu

The notion of American patriotism as deployed in the US political arena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The notion of American patriotism as deployed in the US political arena
Název v češtině:
Patriotismus coby frekventovaný pojem v americké politické aréně
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Mukařovský
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
198741
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
americký patriotismus, americká výjimečnost, Donald Trump, John McCain, Barack Obama
Klíčová slova v angličtině:
American patriotism, American exceptionalism, Donald Trump, John McCain, Barack Obama
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na zkoumání různorodosti významu patriotismu v americké politické sféře. Teoretická část se soustřeďuje na aspekty patriotismu specifické pro Spojené státy— americká výjimečnost a Slib věrnosti—a na typy patriotismu obecně. Praktická část je věnována vykreslení představ tří předních amerických politiků o patriotismu. Jsou to muži, mezi kterými je mnoho ideologických rozdílů: prezident Donald Trump, zesnulý senátor John McCain a bývalý prezident Barack Obama. Jejich názory na patriotismus jsem zjišťoval především rozborem jejich proslovů, ale v některých případech také čtením jejich tweetů, poslechem rozhovorů s nimi a čtením článků. Má hypotéza byla, že při porovnání jejich představ o patriotismu zjistíme, že všichni tři muži neprosazují podobný druh patriotismu. Tato hypotéza je dle mého jasně potvrzena v závěru, kde v rámci konečného srovnání upozorňuji na mnoho rozdílů, některé z nichž jsou zásadní, mezi patriotismem Trumpa a zbylých dvou politiků. Klíčová slova: americký patriotismus, americká výjimečnost, Donald Trump, John McCain, Barack Obama
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to explore the rich meaning of patriotism in the US politics. The theoretical part focuses on the facets of patriotism specific to the USA—American exceptionalism and the Pledge of Allegiance—and on types of patriotism in general. The practical part is devoted to delineating the notions of patriotism of three prominent American politicians among whom there are significant ideological differences: President Donald Trump, late Senator John McCain, and former President Barack Obama. Their opinions on patriotism are uncovered mostly by analyzing their speeches, but in some cases also by reading their tweets, listening to interviews with them, and reading articles about them. My hypothesis was that when we compare their views of patriotism, we will find that not all three men advance a similar kind of patriotism. I believe this hypothesis to be definitively confirmed in the conclusion where the final comparison highlights many differences, including essential ones, between the patriotism of Trump and that of the other two politicians. Keywords: American patriotism, American exceptionalism, Donald Trump, John McCain, Barack Obama
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Mukařovský 790 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Mukařovský 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Mukařovský 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB