velikost textu

Využití DPZ ve výuce na středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití DPZ ve výuce na středních školách
Název v angličtině:
Remote sensing in the secondary school education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Flašarová
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Luboš Král
Id práce:
198724
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Dálkový průzkum Země (DPZ) se zabývá zkoumáním povrchu Země skrz družicové a letecké snímky. Díky této technologii je možné získat data o objektech i probíhajících jevech na povrchu Země či v její atmosféře bez přímého fyzického kontaktu se zkoumanými objekty. Právě možnost studia objektů a jevů na dálku je obrovskou výhodu této metody. DPZ nabývá v posledních letech na významu a od školního roku 2009/2010 by měla být plošně zavedena výuka DPZ na gymnáziích a středních odborných školách se zaměřením Geodézie a katastr nemovitostí. Ve skutečnosti se však s DPZ setkala při výuce pouze necelá polovina absolventů těchto škol, kteří maturovali mezi lety 2010 a 2019. V této diplomové práci je zkoumán aktuální stav výuky DPZ na SŠ a testován program Sentinel Hub v podobě praktických úkolů doprovázených podrobným manuálem. Tento volně dostupný program by mohl napomoci implementaci DPZ do výuky a plošného využití této moderní technologie, která má své místo nejen v geografii.
Abstract v angličtině:
Abstract: Remote sensing is a tool that allows us to study Earth’s surface using sattelite and aerial imagery. Using this technology, it is possible to obtain data regarding objects as well as processes on Earth and in its atmosphere without being in physical contact with the studied objects. This ability to detect and study objects and processes remotely presents a significant advantage over other methods. The importance of remote sensing has gained considerable recognition in recent years and remote sensing was supposed to be introduced into the curricula of grammar school (gymnázium) and Geodesy and cadaster (Geodézie a katastr nemovitostí) high school programs in 2009. Despite this, approximately half of graduates of these programes between 2010 and 2019 reported not encountering remote sensig in high school. This thesis studies the current state of remote senisng instruction in high schools and tests the Sentinel Hub software in the form of practical assignments accompanied by a detailed manual. This free software has the potential to aid the implementation of remote sensing in education and an overall wider use of this technology as it is applicable in a wide range of disciplines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Flašarová 7.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Flašarová 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Flašarová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Flašarová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Luboš Král 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB