velikost textu

Vysokoškolská pastorace v Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vysokoškolská pastorace v Čechách
Název v angličtině:
Academic Pastoral Care in Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Černý
Vedoucí:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponent:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Id práce:
198701
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysokoškoláci - pastorace - evangelizace -organizace
Klíčová slova v angličtině:
College students, pastoral care, evangelization, organization
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem „Vysokoškolská pastorace v Čechách“ popisuje fungování a náplň pastorace v jednotlivých vysokoškolských společenstvích v univerzitních městech české církevní provincie. Práce se tak zaměřuje primárně na pastoraci vysokoškolské mládeže. V teoretické části jsou nejprve uvedeny důležité pojmy mládeže, vysokoškoláků a pastorace a následně jsou jmenovány jednotlivé složky pastorační náplně. Důraz je zde kladen na život společenství a jejich program. Zvláštním bodem je pak otázka konverze mezi vysokoškoláky. V praktické části jsou zpočátku prezentována zvlášť jednotlivá společenství. Sledována je velikost skupiny, rozsah a náplň společného setkávání a představení silných i slabých bodů. Následně jsou vyhodnoceny jednotlivé složky pastorace a míra jejich naplnění ve všech společenstvích. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny poznatky získané v průběhu práce. Klíčová slova vysokoškoláci – pastorace – evangelizace – organizace
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis titled „Academic Pastoral Care in Bohemia“ provides a description of function and content of pastoral care in Christian community in each university city of Bohemian church region. In the first-place thesis concentrate on pastoral care of young people. The theoretical part deals with the essential themes of youth, students, pastoration and its content, after that are presented components of pastoral content. Principal is the question of community life and its programme. A special point of this topic presents preparation for christening. In the beginning of the practical part are presented communities. There are observed the size of group, content of pastoration. And there are also presented the pluses and minuses of the place and community. Then the parts of pastoration are together compared and evaluated. The conclusion summarizes and evaluates achieved finding. Keywords College students, pastoral care, evangelization, organization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Černý 789 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Černý 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Černý 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB