velikost textu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Název v angličtině:
Churche of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Bábíčková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
198643
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Klíčová slova v angličtině:
churche, Stará Boleslav, Palladium, baroque, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, pilgrimages
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu se zřejmě nacházel na jiném místě. Následovat bude popsání průběhu stavby, její architektonický rozbor a stručná zmínka o stavbách, které se kostelem inspirovaly. Největší část bude věnována vnitřní výzdobě kostela a podrobnému popisu jednotlivých částí výzdoby. Další kapitola přiblíží výstavbu ambitů, jejich malířskou výzdobu a další vybavení. Závěrečná kapitola bude věnována Paladiu země České, legendám s ním spojeným, jeho historii a poutím, které se ve Staré Boleslavi konaly. Klíčová slova kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Abstract v angličtině:
Church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslava This diploma thesis deal the pilgrimage church of the Assumption of the Virgin Mary in Stará Boleslav. The first part will mainly dedicate the church, which according to the literature replace today's baroque church, but by the Archaeological Survey apparently found another place. Followed by a description of the course of construction, its architectural analysis and a brief mention of zhe buildings that inspired the church. The biggest part will be devoted to interior decoration of the church and a detailed description of each part of the decoration. Next chapter closer to building cloisters, their paintings and other aquipment. Final chapter is devoted Palladium of Czech land, legends associated with him, its history and pilgramages, which took place in Stará Boleslav. Keywords church, Stará Boleslav, Palladium, baroque, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, pilgrimages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Bábíčková 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Bábíčková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Bábíčková 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB