velikost textu

“Your Goal Is Your Starting Place:” The Transformative Forces of the Road in the Novels of Jack Kerouac.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
“Your Goal Is Your Starting Place:” The Transformative Forces of the Road in the Novels of Jack Kerouac.
Název v češtině:
"Tvůj cíl je tam, odkud jsi vyšel": Transformativní význam motivu cesty v románech Jacka Kerouaca
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Šedivá
Vedoucí:
Mgr. Petr Onufer
Oponent:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Id práce:
198638
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mobilita|cesta|Jack Kerouac|Beat Generation|americká literatura|identita|cestopis|transformace|osvobození|duchovní pátrání|společenský protest|Západ
Klíčová slova v angličtině:
mobility|journey|road|Jack Kerouac|Beat Generation|American literature|identity|travel literature|transformation|liberation|spiritual quest|social prostest|West
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této studie je objasnit význam mobility v americké kultuře a její odraz v literatuře. Za tímto účelem sleduje diplomová práce roli mobility v dějinách Spojených Států, její transformaci ve dvacátém století a projev tohoto motivu v dílech Jacka Kerouaca. Skrze analýzu jeho románů Na cestě, Dharmoví tuláci, Andělé zoufalství, Osamělý poutník a Big Sur pojmenovává práce autorova častá témata související s motivem cesty a interpretuje je v kontextu poválečné Ameriky. Na základě rozsáhlého souboru sekundární literatury je mobilita v této studii vnímána coby konstitutivní součást americké identity a Jack Kerouac jakožto jeden z jejích předních proponentů. V úvodu je nastíněno, do jaké míry je v současných teoretických úvahách o myšlení akcentován prostor; zároveň se ukazuje, že prostorem je nutno zaobírat se v závislosti na čase. Jelikož pohyb zahrnuje obě tyto dimenze, může tak být považován za projev jejich střetu. Na rozdíl od mobility však pohybu schází kulturně podložený význam, kterého mobilita nabývá skrze vyprávění. Mezi těmito dvěma termíny existuje úzký vztah, který je popsán v této kapitole společně s jeho vyobrazením v literatuře; odtud se výklad odráží k hojnému výskytu motivu cesty v literatuře a ukazuje, nakolik daný motiv dokáže nést symbolické významy. Některé z těchto významů jsou zmíněny již v úvodu, ostatní jsou probírány v následujících kapitolách. Druhá kapitola se zabývá tím, jakým způsobem se mobilita dostala do americké literatury a povědomí. V této části práce přichází stručný historický přehled migrace do Spojených států i vnitrostátní mobility a zároveň jsou představeny některé z hlavních pojmů spojených s tímto pohybem, jako je expanze na západ či teorie posunující se hranice. Rovněž je tu popsáno, jak se přístup k cestování proměnil v průběhu dvacátého století. Druhá část kapitoly zkoumá zastoupení tohoto motivu v americké literatuře a nabízí srovnání s evropskými literárními předchůdci. Třetí kapitola poskytuje přehled o Beat Generation, o filosofii této skupiny a jejích základních hodnotách, jakož i o politickém kontextu dané doby. Je zde také vysvětleno, proč není možné toto hnutí stručně definovat ani ho s určitostí časově vymezit. Kromě toho se tato kapitola zaměřuje na roli mobility v životě a psaní jednotlivých autorů Beat Generation. Zatímco členové této skupiny se často vymezovali vůči dominantním aspektům společnosti, jejich posedlost cestováním byla v dokonalém souladu s americkou tradicí a národní povahou. Praktická část této studie přichází ve čtvrté kapitole, která analyzuje romány Jacka Kerouaca v kontextu závěrů z předešlých kapitol. K tématu mobility v jeho literatuře je navíc přistupováno s ohledem na předchozí bádání v této oblasti. Kapitola je rozdělena podle jednotlivých výkladů motivu cesty v Kerouacově díle a zároveň poskytuje podrobnou analýzu tohoto motivu v každém z jednotlivých románů. Mobilita je zde interpretována jakožto cíl sám o sobě, jako duchovní pátrání, společenský protest, proces sebeosvobození a transformace. Závěrečná část této kapitoly mapuje, jakým způsobem se Kerouac změnil v průběhu svého života a jakým vývojem za tu dobu prošla sama Amerika. V závěru diplomová práce shrnuje cíle výzkumu a rekapituluje jeho výsledky. Vyzdvižen je podíl Beat Generation na budování amerického literárního kánonu a v jejím rámci i role, již v budování americké identity sehrál Jack Kerouac. Klíčová slova: mobilita, cesta, Jack Kerouac, Beat Generation, americká literatura, identita, cestopis, transformace, osvobození, duchovní poslání, společenský protest, Západ
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the present study is to account for the significance of mobility in American culture and its reflection in literature. In order to reach this goal, the thesis observes the role of mobility in the history of the United States, its transformation in the twentieth century, and the manifestation of this motif in the works of Jack Kerouac. Through the analysis of his novels, including On the Road, The Dharma Bums, Desolation Angels, Lonesome Traveler, and Big Sur, the thesis identifies some of the recurrent themes associated with the motif of journey and further interprets them in the context of postwar America. With the support of an array of secondary literature, this research approaches mobility as a constitutive part of the American identity and Jack Kerouac as one of its most ardent advocates. The introduction probes the contemporary preoccupation with space and the necessity of interrogating its intersection with time. While incorporating both of these dimensions, movement is identified as a manifestation of this intersection and it is distinguished from mobility as lacking the meaning acquired through culture. In order to explain this process of acquiring meaning, the link between mobility and narrative is established and its presence in literature observed. It is subsequently argued that the pervasiveness of the motif of journey in literature is due to its potential for accommodating other symbolic meanings. Some of these meanings are identified within the introduction, while others are revealed and discussed in the subsequent chapters. The objective of the second chapter is to explore the way mobility entered American literature and consciousness. A brief historical overview of migration into and within the country is provided, along with the introduction of the essential concepts connected to mobility in the United States, such as the Great West and the frontier. The changing approaches to traveling in the twentieth century are also identified. The second half of this chapter examines the reflection of this preoccupation with mobility in the literature of the nation and compares the American travel narrative with its European literary predecessors. The third chapter offers an account of the Beat Generation, its philosophy and basic premises, as well as the political context of its contemporary age. The difficulty of providing a concise definition of this group is explained along with the indeterminacy in terms of the movement’s actual duration. This chapter also focuses on the importance of mobility in the lives and literature of the Beat Generation. While its members were often in opposition to the dominant values of American society, their obsession with movement reflected a similar tendency inherent in the nation’s character. The practical part of the study is presented in chapter four, which analyzes the novels of Jack Kerouac in the light of the previous observations. The theme of mobility in his literature is approached with respect to the findings of former research done in this field. The chapter is divided according to the individual interpretations of the motif of journey throughout Kerouac’s oeuvre and provides a detailed analysis of this motif in each of the novels in question. These interpretations perceive mobility as an enterprise for its own sake, as a spiritual quest, social protest and liberation, and transformation. The last section describes the way in which both Kerouac and America itself developed over the course of the author’s life. The conclusion reiterates the objectives of this research and emphasizes its outcomes. The chief purpose of this segment is to recognize the contribution of the Beat Generation to the American literary canon and the participatory role of Jack Kerouac in the construction of the American identity. Key words: mobility, journey, road, Jack Kerouac, Beat Generation, American literature, identity, travel narrative, transformation, liberation, spiritual quest, social protest, West
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Šedivá 831 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Šedivá 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Šedivá 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Onufer 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 153 kB