velikost textu

Souvislosti výskytu oxidu uhličitého a geologických poměrů chebské pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislosti výskytu oxidu uhličitého a geologických poměrů chebské pánve
Název v angličtině:
Relations of the carbon dioxide occurrence and geologic conditions of the Cheb basin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Pavlát
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
198636
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oxid uhličitý, chebská pánev, geologické poměry, minerální voda
Klíčová slova v angličtině:
carbon dioxide, Cheb basin, geological conditions, mineral water
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce popisuje oblast chebské pánve, která se nachází v západních Čechách. Zabývá se geologickou, tektonickou a hydrogeologickou stavbou oblasti. Tato práce se zabývá výstupem CO2 v chebské pánvi, blízko vesnice Dolní Částkov. Ale také popisuje výskyt minerálních vod v nejbližším okolí zájmové lokality. Dále se zabývám emanací plynů v podzemních vodách. Popisuje vlastnosti a výskyt CO2. V závěru práce jsou uvedeny výsledky vlastních měření v pravidelné sítí bodů s přístrojem Meopta DI-2 654-03, který slouží na odběr vzduchu a měření koncentrace CO2 v %. Klíčová slova: oxid uhličitý, chebská pánev, geologické poměry, minerální voda
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis describes the area of the Cheb basin which is situated in the Western Bohemia, and shows the geological, tectonic, hydrogeological structure of this area. The main feature of the bachelor thesis is a CO2 emission in the Cheb basin, near the village Dolní Částkov but it also describes the occurrence of mineral waters in the vicinity of the chosen lokality. Furthermore, the bachelor thesis deals with the emanation of gases in groundwaters. The bachelor thesis describes the properties and occurrence of CO2. At the end of the bachelor thesis, there are results of my measurements in a regular network of points with a device Meopta DI-2 654-03, which serves for an air sampling and measures the concentration of CO2 expressed in percentages. Key words: carbon dioxide, the Cheb basin, geological conditions, mineral water
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Pavlát 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Pavlát 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Pavlát 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 152 kB