velikost textu

Jazykové hry rozvíjející kompetenci v českém jazyce žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykové hry rozvíjející kompetenci v českém jazyce žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Název v angličtině:
Language Games Developing Competence in Czech Language for Schoolchildren with a Different Mother Tongue
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Lisá
Vedoucí:
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Id práce:
198633
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyková hra|didaktická hra|český jazyk|cizinci|žák s odlišným mateřským jazykem
Klíčová slova v angličtině:
language game|didactic game|czech language|foreigners|non-native language learner
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje didaktické hře ve výuce češtiny žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem. Výstupem práce je soubor didaktických her, který je rozčleněn na tři oblasti: výslovnost, slovní zásoba a gramatika. V první části práce je nejprve charakterizován kognitivní a jazykový vývoj žáka mladšího školního věku, a to především ve vztahu ke hře. Následně je popisována hra a její charakteristiky ve výuce žáků mladšího školního věku, je vymezena jako součást výukových metod a zařazena do kontextu výuky cizích jazyků. Dále se práce teoreticky věnuje situačnímu sylabu, který byl vytvořen pro potřeby praktické části práce. Hry, které jsou představeny v praktické části, jsou adaptacemi her určených pro výuku různých školních předmětů. Tyto hry byly nejprve pretestovány skupinou žáků odpovídajícího věku, na základě zpětné vazby lektorky případně upraveny a následně též zpracovány do podoby metodického popisu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The master’s thesis deals with didactic games in teaching Czech for schoolchildren with a different mother tongue. The aim of the thesis is a set of didactic games which is divided to three parts: pronunciation, vocabulary and grammar. Firstly, the cognitive and language development of schoolchildren are characterised, primarily in relation to game. Afterwards, there are described game and its characteristics at schoolchildren. It is defined as a part of teaching methods and put into context of teaching foreign languages. The master’s thesis theoretically deals with the situational sylabus which was created for the practical part. The games, which are introduced in the practical part of thesis, are adaptations of games intended for different school subjects. These games were pre-tested by group of schoolchildren, they were changed on the basis of teacher’s feedback if needed and then made to methodical description.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Lisá 15.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Lisá 14.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Lisá 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Lisá 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB