velikost textu

Fenotypizace proteolytických aktivit pomocí fluorogenních knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenotypizace proteolytických aktivit pomocí fluorogenních knihoven
Název v angličtině:
Phenotyping of proteolytic activities enabled by fluorogenic libraries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šimon Pospíšil
Vedoucí:
Mgr. Jiří Míšek, Ph.D.
Oponent:
prof. doc. Ing. Michal Hocek, DSc.
Id práce:
198628
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
peptid, fluorescence, syntéza na pevné fázi, proteázy
Klíčová slova v angličtině:
peptide fluorescence, solid phase synthesis, proteases
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá přípravou kombinatoriálních knihoven peptidů sloužících jako platformy pro fenotypizaci proteáz. Primárním cílem byla příprava knihovny fluorogenních peptidů na pevné fázi a screening proteáz pomocí fluorescence. Dále byla studována možnost přípravy DNA-kódovaných knihoven na pevné fázi. Z důvodů nereaktivity specifických proteáz s peptidy na pevné fázi byla následně pevná fáze zcela opuštěna a bylo přistoupeno k přípravě DNA-kódované knihovny peptidů v roztoku. Pomocí modelového DNA-kódovaného dipeptidu s terminálním biotinem byl ověřen tento nový princip testování proteolytických aktivit proteáz. Dále byla připravena kombinatoriální knihovna DNA-kódovaných hexapeptidů. I přes nízký výtěžek knihovny byla ověřena možnost DNA kódování, amplifikovatelnost takto připravených molekul a možnost separace na základě biotinu. Integrita hexapeptidové části a testování s proteázami je předmětem dalšího studia.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the preparation of combinatorial libraries of peptides serving as platforms for proteolytic phenotyping. The primary objective was to prepare a solid phase fluorogenic peptide library and screen proteases by fluorescence. Further, the possibility of preparing solid phase DNA-encoded libraries was studied. Due to the non-reactivity of the specific proteases with the solid phase peptides, the solid phase was completely abandoned and DNA-encoded peptide library was prepared in the solution. Using this model of DNA-encoded dipeptide with terminal biotin, the new principle of testing proteolytic activities of proteases was verified. A combinatorial library of DNA-encoded hexapeptides was also prepared. Despite the low yield of the library, the possibility of DNA encoding, the amplifiability of the prepared molecules and the possibility of biotin-based separation were verified. The integrity of the hexapeptide sequence and the protease testing is the subject of further study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šimon Pospíšil 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šimon Pospíšil 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šimon Pospíšil 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Míšek, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. Ing. Michal Hocek, DSc. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 153 kB