velikost textu

Využití cucurbitacinu D pro léčbu nádorových onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití cucurbitacinu D pro léčbu nádorových onemocnění
Název v angličtině:
Use of cucurbitacin D for cancer treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Iva Malátová
Vedoucí:
RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Dibus
Id práce:
198620
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cucurbitaciny jsou vysoce oxidované triterpenoidy, které se běžně nachází v rostlinách, a to především u čeledi Cucurbitaceae, tykvovité. Cucurbitacinů je sedmnáct druhů a každý z nich má ještě své deriváty. Cucurbitaciny s nejvýznamnější protinádorovou aktivitou jsou B, D, E a I. Z nich se v rostlinách nejčastěji vyskytují cucurbitacin B a D. Tato práce se pak zaměřuje zejména na cucurbitacin D. Cucurbitacin D často v nádorových buňkách indukuje apoptózu, zastavuje buněčný cyklus a tím zabraňuje proliferaci buněk. Indikátory těchto procesů jsou snížená množství proteinů Bcl-xL, Bcl-2, p21, p27 a cyklinů A a B. Hlavním účinkem cucurbitacinu D na nádorové buňky je inhibice STAT3 signální dráhy. Ať už tuto dráhu ovlivňuje na úrovni fosforylace, dimerizace, nebo translokace STAT3 do jádra, výsledkem je zablokování transkripce genů, kterou STAT3 spouští. To jsou především geny ovlivňující růst nádorů, angiogenezi, invazi nádorových buněk a únik před imunitou. Cucurbitacin D má vliv i na děje buňky, jako je transkripční faktor NF-κB nebo funkce enzymového komplexu proteazomu a inflamazomu. Současné znalosti cucurbitacinu D a mechanismů jeho účinku ale nejsou zatím dostatečné pro jeho využití jako protinádorového léčiva, i když jsou výsledky testování velice nadějné.
Abstract v angličtině:
Cucurbitacins are highly oxidized triterpenoids commonly found in plants, especially in the family Cucurbitaceae. There are seventeen types of cucurbitacins and each of them has its derivatives. Cucurbitacins with the most prominent antitumor activity are B, D, E and I. Of these, cucurbitacin B and D are the most common in plants. This work focuses mainly on cucurbitacin D. Cucurbitacin D often induces apoptosis in tumor cells, cell cycle arrest and thereby stops cell proliferation. Indicators of these processes are reduced levels of Bcl-xL, Bcl-2, p21, p27 and cyclins A and B proteins. The main effect of cucurbitacin D on tumor cells is the inhibition of the STAT3 signaling pathway. Whether this pathway is affected at the level of phosphorylation, dimerization, or STAT3 translocation into the nukleus, the result is blocking transcription of genes, which are activated thanks to STAT3 pathway. These are primarily genes that affect tumor growth, angiogenesis, cell invasion, and immune escape. Cucurbitacin D also affects other cell components and processes, such as the NF-κB transcription factor, the enzyme complex of proteasome and inflammasome. However, current knowledge of cucurbitacin D and its mechanism of action is not yet sufficient for its use as an antitumor drug, although the results of its testing are very promising.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Malátová 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iva Malátová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iva Malátová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Šírová, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Dibus 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB