velikost textu

Typy firem a jejich odvětvová blízkost v průmyslové zóně Borská pole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typy firem a jejich odvětvová blízkost v průmyslové zóně Borská pole
Název v angličtině:
Types of firms and sectoral proximity in the industrial zone Borská pole
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Mlnářík
Vedoucí:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Nemeškal
Id práce:
198619
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
typologie firem, míra odvětvové blízkosti, příbuzná rozmanitost, průmyslová zóna, Plzeň
Klíčová slova v angličtině:
typology of the companies, degree of sectoral proximity, related variety, industrial zone, Pilsen
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přinést detailní pohled na strukturu firem a její vývoj v rámci úspěšné, veřejným sektorem zřízené, průmyslové zóny Borská pole v Plzni. Na základě veřejně dostupných informací a analýzy internetových stránek jednotlivých subjektů byly firmy rozřazeny do 6 typů a následně byly zhodnoceny vývojové tendence a aktuální stav podle poměru zastoupení jednotlivých kategorií. U firem z výrobního sektoru byla pomocí ex-ante metodického přístupu konceptu příbuzné rozmanitosti zjišťována míra odvětvové blízkosti, tj. zda je skladba sledovaných firem diversifikovaná, příbuzně rozmanitá nebo specializovaná. Na základě provedeného výzkumu byl identifikován relativně vysoký podíl firem, které provozují své aktivity v nevýrobních sektorech a celkově je zde možné sledovat kvalitativní posun činností od zpočátku převažující výroby směrem k terciérním a kvartérním aktivitám. V neposlední řadě bylo zjištěno, že průmyslová skladba firem v rámci zóny je poměrně nepříbuzně diversifikovaná. Klíčová slova: typologie firem, míra odvětvové blízkosti, příbuzná rozmanitost, průmyslová zóna, Plzeň
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main goal of this bachelor thesis is to give a detailed view of the structure of the companies and its development within Borská pole in Pilsen – a successful, public- sector established, industrial zone. Based on publicly available information and analysing the websites of the individual subjects, the companies were divided into 6 types. After that, the development trends and the current status according to the proportion of the individual categories were evaluated. For companies in the manufacturing sector, a degree of sectoral proximity was identified using the ex-ante methodological approach of the related variety concept, i.e. whether the structure of the studied companies is diversified, related variety or specialized. Based on the research, a relatively high proportion of companies operating in non-productive sectors was identified and overall there is a notable qualitative shift regarding activities from originally predominant production towards tertiary and quaternary activities. Finally it was discovered that the industrial composition of companies within the zone is largely unrelated diversified. Key words: typology of the companies, degree of sectoral proximity, related variety, industrial zone, Pilsen
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Mlnářík 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Mlnářík 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Mlnářík 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Nemeškal 557 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB