velikost textu

Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana
Název v angličtině:
Functional consequences of perinatal hypoxia-ischemia in rat
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Nováková
Vedoucí:
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
Id práce:
198614
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypoxicko–ischemická encefalopatie, periventrikulární leukomalacie, motorický deficit, kognitivní deficit, funkční test
Klíčová slova v angličtině:
hypoxic–ischemic encephalopathy, periventricular leukomalacia, motor deficit, cognitive deficit, functional assessment
Abstrakt:
Abstrakt: Název: Funkční důsledky perinatální hypoxie–ischémie u potkana Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit sadu behaviorálních testů pro efektivní zhodnocení motorických a kognitivně–behaviorálních schopností dospělých zvířat po experimentálně vyvolaném hypoxicko–ischemickém inzultu v perinatálním období (P7). Předpokládaným přínosem této práce je etablovat model motorických a kognitivně–behaviorálních deficitů po prodělané perinatální hypoxicko–ischemické atace. Metody: Předložená práce má teoreticko–empirický charakter. Praktická část diplomové práce byla provedena formou experimentu. Do experimetnu bylo zahrnuto 32 potkanů kmene Long Evans. Potkani byli náhodně rozděleni na dvě skupiny: skupina experimentální (HIE) a kontrolní (Ctrl). Hypoxicko–ischemický inzult byl proveden u sedmidenních potkanů uzavřením pravé arterie carotis communis s následnou systémovou hypoxií 8% kyslíkem a 92% dusíkem. Dospělá zvířata (stáří 55–75 dní) byla testována pomocí behaviorálních testů. Vybrány byly tyto testy: Bar holding test, Rotarod test, Ladder rung walking test, Reaching test, Open field test and Morris water maze test. Pro analýzu a statistické vyhodnocení dat byly použity programy Sigma Plot a Microsoft Excel 2010. Výsledky: Na základě výsledků Open Field testu, Ladder rung walking testu a Morris water maze testu bylo zjištěno, že hypoxicko–ischemický inzult ovlivňuje emocionální stav v podobě zvýšené anxiozity. Pomocí Morris water maze testu byla odhalena porucha dlouhodobé prostorové paměti a behaviorální flexibility. Při testování behaviorální flexibility byl rozdíl mezi HIE a Ctrl skupinou signifikantní (p < 0,05). Oproti tomu nebylo u HIE potkanů prokázáno téměř žádné poškození v testech hodnotících lokomoci a senzo–motorické funkce: Rotarod test, Bar holding test a Laddder rung walking test. Klíčová slova: hypoxicko–ischemická encefalopatie, periventrikulární leukomalacie, motorický deficit, kognitivní deficit, funkční test
Abstract v angličtině:
Abstract: Title: Functional consequences of perinatal hypoxia–ischemia in rat Objectives: The aim of this diploma thesis is to design a set of behavioral tests which provide an effective assessment of motor and cognitive–behavioural deficits in adults rats after experimental hypoxic–ischemic insult during the perinatal period (P7). Supposed benefit is to establish a model of motor and cognitive–behavioural abilities of individuals after this procedure. Methods: The present thesis has a theoretical–empirical character. The practical part describes how the experiment was performed. 32 long Evans Rats were randomly devided into two groups: experimental group (HIE) and control group (Ctrl). The method to produce hypoxic–ischemic brain damage in the 7 day–old rats consisted of right common carotid ligation followed by systemic hypoxia by the inhalation of 8% oxygen and 92% nitrogen. The adult animals (55–75 days old) were tested by the following list of behavioral tests: Bar holding test, Rotarod test, Ladder rung walking test, Reaching test, Open field test and Morris water maze test. Sigma Plot and Microsoft Excel 2010 were the programs used for statistical analysis. Results: Results of Open field test, Ladder rung walking test and Morris water maze test confirmed that hypoxic–ischemic insult affects the emotional state in the form of increased anxiety. Morris water maze resulted in the reduction of long–term memory and behavioural flexibility. There was a significant difference (p < 0,05) between the HIE and the Ctrl groups in testing of behavioural flexibility. No deficits were found while performing the locomotor and senso–motor tests: Rotarod test, Bar holding test and Ladder rung walking. Key words: hypoxic–ischemic encephalopathy, periventricular leukomalacia, motor deficit, cognitive deficit, functional assessment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Nováková 3.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Nováková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Nováková 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Nováková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB